Ita­li­ensk sprintersejr i Giro’en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GIRO D’ITA­LIA Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Det var en stil­le dag for Al­ber­to Con­ta­dor og re­sten Team Tin­koff- Saxo- hol­det på 17. eta­pe i Giro d’Ita­lia, hvor ita­li­e­ner­ne kun­ne jub­le over en eta­pe­sejr til Sa­cha Mo­do­lo.

Ef­ter et par hår­de og dra­ma­ti­ske da­ge i bjer­ge­ne var der lidt me­re ro på trop­per­ne på gårs­da­gens eta­pe i det ita­li­en­ske løb. På man­da­gens eta­pe blev lø­bets fø­rer, Al­ber­to Con­ta­dor, ud­sat for an­greb af ud­for­drer­ne fra Asta­na, men det gav i sid­ste en­de bag­slag, da førsteud­for­dre­ren Fa­bio Aru blev kørt ag­ter­ud.

Da­gen der­på var sce­nen over­ladt til de re­ste­ren­de sprin­te­re, der hav­de mu­lig­hed for at få en eta­pe­sejr på den for­holds­vis fla­de ru­te på 134 ki­lo­me­ter.

Eta­pen var præ­get af spora­di­ske ud­brud, men det var au­stral­ske Adam Han­sen fra Lotto- Sou­dal, der var tæt­test på at hol­de he­le vej­en hjem. Han­sen kæm­pe­de med få

Fo­to: Scan­pix se­kun­der ned til et frå­den­de felt, der sat­te far­ten op på de sid­ste ki­lo­me­ter og ind­hen­te­de den træt­te au­stra­li­er.

Fle­re ryt­te­re prø­ve­de at ska­be et hul ef­ter­føl­gen­de, men det blev Lam­pre- to­get, der sat­te Sa­cha Mo­do­lo per­fekt op til ek­se­kve­rin­gen af ita­li­e­ne­rens an­den eta­pe­sejr i det­te års Giro.

Con­ta­dor fø­rer fort­sat lø­bet med fi­re mi­nut­ter og to se­kun­der ned til span­ske Mi­kel Lan­da fra Asta­na.

Sa­cha Mo­do­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.