DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TYS­KLAND BUN­DES­LIGA PLAY­OFF, KLOK­KEN 20: 30 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Den po­rtu­gi­si­ske su­per­stjer­ne Cri­sti­a­no Ro­nal­do kan nu og­så kal­de sig am­bas­sa­dør for po­ker­spil­let. Han blev nem­lig i går af­slø­ret som ny front­fi gur for Po­kerStars, og han frem­over skal prom­ove­re bran­det og po­ker­spil­let i glo­ba­le mar­keds­fø­rings­kampag­ner.

» Jeg be­gynd­te at spil­le po­ker for få år si­den, og jeg el­sker kon­kur­ren­cen, stra­te­gi­en og de un­der­hol­den­de aspek­ter ved spil­let. Jeg ser frem til at sid­de over for mi­ne man­ge fans ved po­ker­bor­det bå­de on­li­ne og li­ve. Selv om fod­bold er mit liv, har po­ker al­tid væ­ret mit spil. Jeg glæ­der mig me­get over at væ­re ble­vet en del af hol­det, « lød det så­le­des fra Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Ved en li­ve- event se­ne­re på året vil fans end­da kun­ne vin­de et mø­de med ham og få chan­cen for at ud­for­dre ham ved po­ker­bor­det – og han spil­ler un­der nav­net » C. Ro­nal­do « .

Fo­to: Po­kerStars. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.