DE ZLATANISKE DIG­TE Det si­ger Zla­tan ( ik­ke) i bo­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CITATFUSK? Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

Den solg­te over 500.000 ek­sem­pla­rer på un­der to må­ne­der i Sve­ri­ge. Den er ble­vet et sty kke svensk kul­tur­hi­sto­rie og hyl­des som en af de bed­ste bø­ger om fod­bold. No­gen­sin­de. Og så er den fuld af løgn. El­ler er den?

Zla­tan Ibra­him­ovic’ selv­bi­o­gra­fi , ’ Jeg er Zla­tan Ibra­him­ovic’, er – som tit­len an­ty­der – skre­vet, som om det er den sven­ske fod­bold­stjer­ne selv, der har ført pen­nen. Men den far­ve­ri­ge lands­holds­an­fø­rers man­ge gul­dran­de­de ci­ta­ter i bo­gen er op­fun­det af David La­gercrantz, der age­re­de ghostwri­ter.

» Jeg ci­te­re­de ham al­drig. Jeg prø­ve­de at fi nde ker­nen af Zla­tan Ibra­him­ovic, og så skrev jeg den, « er­kend­te David La­gercrantz, der til­brag­te over 100 ti­mer sam­men med den da­væ­ren­de AC Milan­spil­ler un­der­vejs, tirs­dag på en lit­te­ra­tur­festi­val i Wa­les iføl­ge Daily Te­le­graph.

David La­gercrantz hav­de al­drig læst ghostwri­ter- bø­ger, før han sag­de ja til at skri­ve bo­gen om Zla­tan Ibra­him­ovic.

» Eft er jeg be­gynd­te at læ­se fod­bold­bø­ger med ghostwri­ter, må jeg si­ge, at jeg al­drig hav­de læst no­get så ke­de­ligt før i mit liv. Jeg sag­de til mig selv, at det kun­ne jeg sim­pelt­hen ik­ke hol­de ud at skri­ve. Selv om jeg nok ik­ke bur­de in­drøm­me det, be­slut­te­de jeg at skri­ve bo­gen om Zla­tan som en ro­man, « for­kla­re­de for­fat­te­ren, der se­ne­re på året udkommer med en op­føl­ger til Stieg Lars­sons ’ Mil­le­ni­um’- tri­lo­gi, på festi­va­len.

Fø­ler sig mis­for­stå­et

David La­gercrantz’ ud­ta­lel­ser har vakt op­sigt. Til stor over­ra­skel­se for for­fat­te­ren, der fø­ler sig mis­for­stå­et.

» Jeg bli­ver ba­re ked af det. Jeg for­søg­te at for­tæl­le et en­gelsk pu­bli­kum, hvad man gør for at ska­be lit­terær au­ten­ci­tet. Det gør man ik­ke ved at ci­te­re kor­rekt. Alt er fak­tu­elt kor­rekt, men jeg er nødt til at fi nde en lit­terær syns­vin­kel, « sag­de David La­gercrantz i går til Da­gens Nyhe­ter.

Selv om David La­gercrantz føl­te sig sik­ker på, at hans for­tæl­ling vil­le læ­ne sig me­get op ad den rig­ti­ge Zla­tan Ibra­him­ovic, in­drøm­me­de han på festi­va­len, at han var ban­ge, da han afl eve­re­de det en­de­li­ge ud­kast til ho­ved­per­so­nen:

» Det før­ste, han sag­de, var, ’ Hvad po­k­ker er det? Jeg har al­drig sagt det her.’ Men eft er no­get tid, tror jeg, han for­stod, hvad jeg hav­de gjort. I dag tror han, at det er hans rig­ti­ge hi­sto­rie. «

Til Da­gens Nyhe­ter for­tæl­ler Tre ci­ta­ter fra ’ Jeg er Zla­tan Ibra­him­ovic’, der må­ske/ må­ske ik­ke er sagt af Zla­tan Ibra­him­ovic David La­gercrantz dog, at han æn­dre­de en del eft er fl ere dis­kus­sio­ner med Ibra­him­ovic om ord­valg og for­mu­le­rin­ger, og han un­der­stre­ger, at ho­ved­per­so­nen har god­kendt alt, hvad der står i bo­gen.

Ta­ger sa­gen med ro

Der­for me­ner for­læg­ger Al­bert Bon­ni­er hel­ler ik­ke, at læ­ser­ne bør fø­le sig snydt over, at ci­ta­ter­ne ik­ke er kor­rek­te.

» Det er Zla­tans eg­ne ord. Zla­tan har god­kendt al­le ci­ta­ter i bo­gen, Jeg har svært ved at se, hvor­dan man skal kun­ne fø­le sig snydt, « si­ger han til Da­gens Nyhe­ter.

Hos for­la­get Gyl­den­dal, der har ud­gi­vet bo­gen på dansk, ta­ger man og­så sa­gen med op­hø­jet ro.

» Det her er me­re en dis­kus­sion om jour­na­li­sti­ske red­ska­ber. La­gercrantz har sagt, at han er ble­vet mis­for­stå­et, og han har ik­ke sagt, at han har fa­bri­ke­ret no­get. Ci­ta­ter er al­tid be­ar­bej­det i jour­na­li­stik. Hvis vi hav­de for­nem­mel­sen af, at der var en for­fat­ter, der sag­de, at det he­le var en stor løgn, vil­le der væ­re en sag, « si­ger Sø­ren Ga­den, pro­jekt­le­der i pres­se og mar­ke­ting, til BT.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged Zla­tan Ibra­him­ovic po­se­rer med sin selv­bi­o­gra­fi , der ud­kom i eft er­å­ret 2011 og er den hur­tigst sæl­gen­de bog i svensk hi­sto­rie. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.