Brø­let KRÆFT- KOKS

Kvin­der snydt for hur­tig hjælp mod bryst­kræft

BT - - NYHEDER -

Scre­e­nings­pro­gram­met for bryst­kræft blev ind­ført i 2008- 2010 . Al­le kvin­der mel­lem 50 og 69 år får til­budt en un­der­sø­gel­se hvert an­det år. Er­fa­rin­ger­ne ind­til nu er, at der op­da­ges et stort an­tal kræft til­fæl­de, og at knu­der­ne i bry­stet oft e er så små, at der er go­de chan­cer for be­hand­ling og over­le­vel­se .

KIKS I PRO­GRAM­MET :

Et stort an­tal kvin­der røg på et tids­punkt – mod hen­sig­ten – helt ud af pro­gram­met, for­di de valg­te ik­ke at del­ta­ge, da de før­ste gang blev in­vi­te­ret. En com­pu­ter­fejl i en re­gion be­tød, at in­vi­ta­tio­nen til over 20.000 kvin­der blev for­sin­ket, og der har og­så væ­ret hård kri­tik af lan­ge svar­ti­der, hvor kvin­der­ne har skul­let ven­te me­get læn­ge eft er de­res un­der­sø­gel­se på at få at vi­de, om de hav­de tegn på kræft el­ler ej. Scre­e­nin­gen har des­u­den he­le ti­den væ­ret kri­ti­se­ret for bl. a. at fø­re til over­be­hand­ling og ska­be unø­dig angst hos et stort an­tal kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.