’ Uac­cep­ta­belt’

BT - - NYHEDER - Flem­m­ing Steen Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk

FAR­LIG FEJL

Fle­re hund­re­de bryst­kræft ram­te kvin­der i ho­ved­stads­om­rå­det har få­et for­sin­ket de­res di­ag­no­se og be­hand­ling, for­di Re­gion Ho­ved­sta­den ik­ke har haft af­sat de for­nød­ne res­sour­cer til at dri­ve sit mam­mo­gra­fi - scre­e­nings­pro­gram.

Et stort an­tal kvin­der er ble­vet ind­kaldt for sent til de rønt­ge­nun­der­sø­gel­ser, som skal fo­re­gå med ca. to års mel­lem­rum, og som har til for­mål at af­slø­re de før­ste tid­li­ge tegn på bryst­kræft for at sik­re kvin­der­ne op­ti­ma­le chan­cer for at bli­ve be­hand­let og hel­bredt for den fryg­te­de syg­dom.

Og nu vi­ser det sig, at ca. halv­de­len af de knap 1.000 kvin­der, som rent fak­tisk fi k kon­sta­te­ret bryst­kræft i den se­ne­ste scre­e­nings­run­de, har op­le­vet for­sin­kel­ser på mel­lem én og fi re må­ne­der, frem­går det af en re­de­gø­rel­se fra ad­mi­ni­stra­tio­nen til po­li­ti­ke­re i re­gio­nens kræft ud­valg. Det ska­ber util­freds­hed i Kræft ens Bekæm­pel­se.

» Det er ik­ke ac­cep­ta­belt med dis­se for­sin­kel­ser. Det er vig­tigt, at kvin­der­ne ind­kal­des til ti­den – bå­de for at can­ce­ren ik­ke får tid til at ud­vik­le sig og for at sik­re en høj del­ta­gel­se i pro­gram­met. Det kræ­ver, at der er til­lid til kva­li­te­ten af det, og der­for er det og­så vig­tigt at få ret­tet op på si­tu­a­tio­nen, « si­ger over­læ­ge Iben Hol­ten, Kræft ens Bekæm­pel­se.

432 for­sin­ke­de di­ag­no­ser

Op­gø­rel­sen fra re­gio­nen vi­ser, at der er 432 kvin­der, som end­te med at få en bryst­kræft di­ag­no­se eft er at væ­re ble­vet ind­kaldt for sent til scre­e­nin­gen.

For 213 af kvin­der­ne har for­sin­kel­sen væ­ret un­der én må­ned, og her er den fag­li­ge vur­de­ring, at det ik­ke har no­gen kon­se­kven­ser for kræft - knu­dens ud­vik­ling. For 219 har for­sin­kel­sen væ­ret på en må­ned el­ler me­re, og det kan ik­ke ude­luk­kes, at knu­den kan væ­re vok­set i ven­te­ti­den.

Iføl­ge re­de­gø­rel­sen fra ad­mi­ni­stra­tio­nen skyl­des for­sin­kel­ser­ne, at der er kom­met sta­dig fl ere del­ta­ge­re ind i pro­gram­met, bå­de for­di der kom­mer fl ere kvin­der i al­ders­grup­pen, og for­di fl ere væl­ger at del­ta­ge. Men ka­pa­ci­te­ten er imid­ler­tid ik­ke ble­vet ud­byg­get til­sva­ren­de, og der­for er der op­stå­et for­sin­kel­ser, hvil­ket le­den­de po­li­ti­ke­re i re­gio­nen be­kla­ger.

» Det er dybt uac­cep­ta­belt, at kvin­der­ne ik­ke er ble­vet in­vi­te­ret in­den for de de­ad­li­nes, der er. Re­gio­nen skul­le selv­føl­ge­lig ha­ve væ­ret klædt på til at hånd­te­re stig­nin­gen i del­ta­ge­ran­tal- let, men det har den ik­ke væ­ret, og det er sim­pelt­hen for dår­ligt, « si­ger for­man­den for kræft ud­val­get, Mette Abild­gaard ( K), som og­så ærg­rer sig over, at hun ik­ke tid­li­ge­re i pro­ces­sen har få­et ad­var­sels­tegn fra em­beds­mæn­de­ne om, at man ik­ke kun­ne over­hol­de reg­ler­ne.

Der er nu ble­vet sat pen­ge af til at ud­vi­de ka­pa­ci­te­ten, og bud­ska­bet er, at man ’ fremad­ret­tet’ kan und­gå for­sin­kel­ser. Men det be­to­nes og­så fra em­beds­mæn­de­ne, at det ta­ger tid at op­byg­ge den ek­stra ka­pa­ci­tet, og at der der­for ’ på in­di­vid­ni­veau’ vil væ­re kvin­der, som op­le­ver for­sin­kel­ser i den scre­e­nings­run­de, der er i gang nu.

Fle­re end 200 har op­le­vet en for­sin­kel­se på me­re end en må­ned i ind­kal­del­sen til en ru­ti­ne­mæs­sig mam­mo­gra­fi, og det kan for­rin­ge de­res mu­lig­hed for at over­le­ve. Ar­kiv­fo­to: Chri­sti­an Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.