’’

BT - - NYHEDER - Iben Hol­ten, Kræft ens Bekæm­pel­se

Det er vig­tigt, at kvin­der­ne ind­kal­des til ti­den

» Kvin­der­ne har ik­ke få­et kræft af at ven­te. Det er van­ske­ligt at si­ge, hvad kon­se­kven­ser­ne har væ­ret for de kvin­der, som har ven­tet længst. Det kræ­ver en in­di­vi­du­el vur­de­ring. Men te­o­re­tisk er der en mu­lig­hed for, at syg­dom­men kan væ­re ble­vet så frem­skre­den, at det har æn­dret nog­le kvin­ders over­le­vel­ses­mu­lig­he­der, « si­ger Iben Hol­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.