EN DE­MO­KRA­TISK FOL­KE­FEST ER I GANG ’’

BT - - DEBAT -

Da val­get blev ud­skre­vet i ons­dags, gik start­skud­det til en kæm­pe de­mo­kra­tisk fest, der vil do­mi­ne­re lan­det de kom­men­de tre uger. Al­le fi k travlt med at ka­ste sig ud i valg­kam­pen, og jeg for mit ved­kom­men­de tog straks til Østjyl­land, hvor jeg op­stil­ler i Aar­hus og om­egn. Her mød­te jeg de man­ge fri­vil­li­ge, un­ge og æl­dre, som har til­si­de­sat ek­sa­mens­ræ­set og ta­get fri fra ar­bej­de for at væ­re med til at sæt­te valg­kam­pen godt i gang. DET FØR­STE, MAN gør som fri­vil­lig, er at sæt­te pla­ka­ter op. Man skal væ­re hur­tig, hvis man vil ha­ve de at­trak­ti­ve plad­ser. Det gæl­der om at kom­me op at hæn­ge der, hvor der går fl est men­ne­sker for­bi, og det er nok der­for, man al­le­re­de, en ti­me eft er, valg­kam­pen var gå­et i gang, kun­ne se Nør­report dæk­ket til med smi­len­de po­li­ti­ke­re og slo­gans. Ru­ten for, hvor og i hvil­ken ræk­ke­føl­ge man skal hæn­ge pla­ka­ter op, har væ­ret plan­lagt i lang tid. Nog­le me­ner, at pla­ka­ter ik­ke gør en stør­re for­skel i en valg­kamp, og at de ik­ke klæ­der by­bil­le­det, men her er jeg ue­nig i beg­ge de­le. Pla­ka­ter­ne er med til at gø­re os op­mærk­som­me på, hvem man kan stem­me på i præ­cis det om­rå­de, man bor i. De sæt­ter

KRI­STI­AN JENSEN des­u­den an­sig­ter og nav­ne på ny­til­kom­ne og knap så kend­te po­li­ti­ke­re. Pla­ka­ter hø­rer med til en valg­kamp, på sam­me må­de som ju­le­py­nt hø­rer med til ju­len. De ska­ber en stem­ning og min­der os om, at vi nu er i gang med at ud­fol­de vo­res de­mo­kra­ti­ske ret. PLAKATOPSÆTNING ER DOG langt­fra det ene­ste, som de fri­vil­li­ge gør. Man­ge er ude at de­le pje­cer, blom­ster, brød, la­krid­ser og tyg­ge­gum­mi ud, og der bli­ver lagt en de­tal­je­ret plan for, hvem der skal gø­re hvad i de næ­ste tre uger. Der bli­ver og­så plan­lagt for­skel­li­ge de­bat­ter med de an­dre kan­di­da­ter i om­rå­det, og i par­ti­stu­en bli­ver der la­vet mad. Jeg ved ik­ke, om det er års­ti­den el­ler for­di, man har ven­tet så læn­ge, men folk er smi­len­de og po­si­ti­ve. JEG SY­NES OG­SÅ, at der har væ­ret po­si­ti­ve tak­ter i par­ti­le­der­de­bat­ter­ne. Par­ti­le­der­ne gav ved åb­nings­de­bat­ten hin­an­den mu­lig­hed for at ta­le ud og for­tæl­le, hvad de vil, uden mund­hug­ge­ri. De afb rød næ­sten ik­ke hin­an­den og op­ret­holdt en god og respekt­fuld to­ne. Der var fo­kus på, hvad de for­skel­li­ge po­li­ti­ke­re vil i sam­fun­det frem for skæn­de­ri­er og

Naser Khader, su­re mi­ner. Det teg­ner med an­dre ord til, at der bli­ver en god de­batånd ved den­ne valg­kamp, og jeg hå­ber, man kan hol­de den stil he­le vej­en. TIL GEN­GÆLD TROR jeg, at den dan­ske be­folk­ning hur­tigt kan kø­re træt i de man­ge og kon­stan­te me­nings­må­lin­ger, vur­de­rin­ger og ana­ly­ser, der bli­ver gi­vet af re­to­ri­ke­re. Me­di­er­ne rin­ger til for­skel­li­ge men­ne­sker, som bli­ver bedt om at vur­de­re po­li­ti­ker­nes op­træ­den. Alt bli­ver må­lt og ve­jet. Nog­le kom­men­ta­to­rer gi­ver så­gar par­ti­le­der­ne ka­rak­te­rer i BT. Folk bli­ver for­vir­re­de af al den snak og me­nings­må­lin­ger, som al­li­ge­vel ik­ke gi­ver no­get rig­tigt bil­le­de - det så vi ty­de­lig ved det ny­ligt afh old­te en­gel­ske valg, hvor me­nings­må­lin­ger­ne tog me­get fejl. EN TING ER dog sik­kert, det bli­ver en af de mest spæn­den­de valg­kam­pe me­get læn­ge. Man­ge væl­ge­re har end­nu ik­ke be­stemt sig, og der­for bli­ver valg­kam­pen af­gø­ren­de. Jeg hå­ber, væl­ger­ne vil lyt­te til de­res sun­de for­nuft og ik­ke me­nings­må­lin­ger, når de står i stem­me­bok­sen og skal til at sæt­te de­res kryds. God valg­kamp til al­le!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.