Det Dan­mark vi øn­sker

BT - - DEBAT -

Ven­stre har lagt klart ud med øn­sket om skat­te­let­tel­ser i bun­den og et kon­tant­hjælpsloft som sam­men med en in­te­gra­tionsy­del­se til ind­van­dre­re kan ned­brin­ge an­tal­let af men­ne­sker, for hvem det ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de. (...) Men man sav­ner en stør­re plan for det Dan­mark, som Ven­stre og for den sags skyld de øv­ri­ge blå par­ti­er fo­re­stil­ler sig.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.