Et klart valg

BT - - DEBAT -

Med den dans på ste­det, som Hel­le Thor­ning- Sch­midt læg­ger op til, er der sim­pelt hen kun de bor­ger­li­ge par­ti­er til at dri­ve den grund­læg­gen­de sam­funds­de­bat vi­de­re. Lars Løk­ke Ras­mus­sens fo­kus på, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, er et af dis­se bæ­ren­de te­ma­er, men der er man­ge an­dre; ik­ke mindst ind­van­drin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.