Ka­ta­stro­fes­ta

Tro­vær­dig­he­den var un­der an­greb i valg­kam­pens før­ste døgn

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker

TRO­VÆR­DIG­HED der sta­dig Ven­stre- folk, der ryster på ho­ve­d­et over hånd­te­rin­gen af sa­gen:

» Det er en ka­ta­stro­fal brø­ler at ind­le­de valg­kam­pen på den må­de, « si­ger et Ven­stre­fol­ke­tings­med­lem, der be­tin­ger sig ano­ny­mi­tet.

» Selv­føl­ge­lig er det rig­tigt, når Lars Løk­ke re­fe­re­rer, at di­rek­tø­ren fra fir­ma­et har sagt, at man­den ik­ke kun­ne få det til at hæn­ge sam­men øko­no­misk. Men han er da nødt til at fak­ta- tjek­ke hi­sto­ri­en selv, så han er sik­ker på, at det er rig­tigt, hvad di­rek­tø­ren si­ger. El­lers ri­si­ke­rer han jo net­op, at mod­stan­der­ne på­står, at det ik­ke pas­ser. Det er net­op så­dan no­get, der kan ko­ste en pct. el­ler to ved val­get, « si­ger fol­ke­tings­med­lem­met.

’ Det vir­ker us­and­syn­ligt’

En er­fa­ren kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver, Pri­me­Ti­me- di­rek­tør Pe­ter Sterup, me­ner, at Lars Løk­ke har la­vet en brø­ler.

» Løk­ke står der på la­ge­ret, og det vir­ker tro­vær­digt, og po­li­ti­ke­re lab­ber det jo i sig, når der er no­gen, der si­ger præ­cis det sam­me, som ens egen kampag­ne går ud på. Men det er en lapsus af Løk­ke ik­ke at un­der­sø­ge sa­gen. Selv­føl­ge­lig bør pres­se­tje­ne­sten tjek­ke, om alt er rig­tigt, og om di­rek­tø­ren er klar, hvis me­di­er­ne kon­tak­ter ham. Des­u­den vir­ker det jo lidt us­and­syn­ligt, at af­stan­den mel­lem løn og kon­tant­hjælp er så lil­le, « si­ger Pe­ter Sterup.

Da Lars Løk­ke Ras­mus­sen ons­dag holdt sit før­ste pres­se­mø­de, ef­ter at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de ud­skre­vet val­get, brug­te han ek­semp­let om man­den, der sag­de op, for­di det bed­re kun­ne be­ta­le sig for ham at væ­re på kon­tant­hjælp, til at for­kla­re, at for man­ge ik­ke får nok ud af at ar­bej­de.

Re­k­rut­te­rings­pro­ble­mer

Det he­le be­gynd­te, da Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­nings magasin Agen­da i fe­bru­ar brag­te et in­ter­view med Mor­ten Bro­a­ger, Pa­nora­mas di­rek­tør.

» Helt ge­ne­relt vil jeg vur­de­re, at det nok er mel­lem 10 og 20 pro­cent af de le­di­ge, der, når det kom til styk­ket, re­elt vil­le ha­ve et job. Vi til­by­der ufag­lært ar­bej­de til 130 kr. i ti­men, men jeg har man­ge gan­ge op­le­vet le­di­ge, der sy­nes, det er for lidt, for­di det ik­ke er ret me­get me­re end dag­pen­ge­ne. Det er jo ab­surd og enormt fru­stre­ren­de for mig, for jeg spil­der jo min tid, « sag­de Mor­ten Bro­a­ger i in­ter­viewet.

Det var på bag­grund af det in­ter­view, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen i marts be­søg­te Pa­nora­ma sam­men med tid­li­ge­re mi­ni­ster Tina Ne­der­gaard.

Det var Tina Ne­der­gaard, der tog em­net op i la­ger­rum­met mel­lem me­tal­re­o­ler ful­de af ren­gø­rings­mid­ler, gum­mi­hand­sker og klu­de, skri­ver Jyl­lands- Po­sten, der var med på be­sø­get sam­men med et par lo­ka­la­vi­ser.

» Mor­ten, du nævn­te no­get om re­k­rut­te­rings­pro­ble­mer li­ge før, og de 1.000 kr...? « sag­de hun, og så for­tal­te di­rek­tø­ren: » Vi hav­de en ud­læn­ding for ik­ke så lang tid si­den, som sag­de, at han hav­de reg­net ud, at han fik 1.000 kr. me­re ud af at væ­re der­hjem­me. Så han vil­le ha­ve 20 kr. me­re i ti­men. Det fik han ik­ke. Så sag­de han op. «

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger vil­le man­den fak­tisk ha­ve tjent 1.000 kr. me­re ved at gå på ar­bej­de, men syn­tes ik­ke det var pri­sen værd.

Mor­ten Bro­a­ger er ik­ke med­lem af Ven­stre, men han har sat Tina Ne­der­gaards valg­pla­ka­ter op i om­rå­det - dog mod be­ta­ling fra Ne­der­gaard, har Tina Ne­der­gaard for­talt til Po­li­ti­ko. dk

Fik spin­dok­tor- hjælp

Mor­ten Bro­a­ger be­slut­te­de først i går af­tes at ud­ta­le sig til me­di­er­ne. Men først ef­ter at væ­re ble­vet ki­met ned da­gen igen­nem.

Men ik­ke før han hav­de få­et sig en spin­dok­tor, kom­mu­ni­ka­tions­man­den Jens Kl­op­pen­borg Skrumsa­ger, der tid­li­ge­re har væ­ret VU­for­mand og ar­bej­det for Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Pind.

Jens Kl­op­pen­borg Skrumsa­ger af­vi­ser, at han er ble­vet hy­ret af Ven­stre:

» Nej, det er jeg ik­ke. Det er rig­tigt, at jeg for ti år si­den var

kar­ker@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.