I or­ka­nens øje

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

BLA­DET FRA MUN­DEN

» Min te­le­fon har rin­get så me­get, at jeg ik­ke en­gang har kun­net rin­ge til mi­ne børn. «

Mor­ten Bro­a­ger var en ombejlet her­re, da han for­ud for op­ta­gel­ser­ne til TV2pro­gram­met ’ Go’ Af­ten Dan­mark’ for før­ste gang mød­te pres­sen i Tivoli i Kø­ben­havn i af­tes.

For­ud var gå­et ét af de vel mest mærk­vær­di­ge døgn i Pa­nora­ma- di­rek­tø­rens liv. Det he­le be­gynd­te, da Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen på et pres­se­mø­de ons­dag kl. 12 på Chri­sti­ans­borg be­gynd­te sin valg­kamp.

Hér for­tal­te Løk­ke en hi­sto­rie, han hav­de hørt, da han var på be­søg i ser­vi­ce­virk­som­he­den Pa­nora­ma i Hø­je Taa­strup. Virk­som­he­dens di­rek­tør Mor­ten Bro­a­ger hav­de for­talt om en mand­lig me­d­ar­bej­der, der hav­de sagt op, for­di ge­vin­sten ved ar­bej­det frem­for at få kon­tant­hjælp var for lil­le.

Over­ra­sket over in­ter­es­sen

Ef­ter Løk­kes ta­le på Chri­sti­ans­borg op­søg­te fle­re me­di­er Pa­nora­ma for at få ve­ri­fi­ce­ret Ven­stre- for­man­dens ud­ta­lel­ser, hvil­ket kom bag på Mor­ten Bro­a­ger, der ik­ke var klar til den slags op­mærk­som­hed og gik i skjul.

Men i går af­tes be­kræf­te­de han en­de­lig over­for pres­sen Løk­kes ud­læg­ning.

» Jeg for­tal­te ham ( Lars Løk­ke, red.), at vi på et tids­punkt hav­de en an­sat, der var glad for at væ­re i fir­ma­et. Og at han hav­de reg­net lidt på det der­hjem­me og var nå­et frem til, at det vil­le hæn­ge bed­re sam­men, hvis jeg gav ham 20 kro­ner me­re i ti­men, « si­ger Mor­ten Bro­a­ger.

Di­rek­tø­ren af­slog dog for­sla­get, og me­d­ar­bej­de­ren stop­pe­de der­for i Pa­nora­ma.

’ Det var hans ord’

Fag­for­e­nin­gen 3F reg­ne­de sig ef­ter Løk­kes ud­ta­lel­ser, der blev gen­ta­get i par­ti­le­der- de­bat­ter­ne ons­dag af­ten, frem til, at me­d­ar­bej­de­rens må­nedsløn vil­le lan­de på cir­ka 22.000 kro­ner.

Ly­der 22.000 sand­syn­ligt i di­ne ører?

» Ja, det vil lig­ge derom­kring, i det lag, « si­ger Mor­ten Bro­a­ger.

Kon­tant­hjæl­pen til man­den vil­le iføl­ge 3F lø­be op i cir­ka 14.000, og fag­for­e­nin­gen un­dre­de sig der­for over, hvor­dan me­d­ar­bej­de­ren kun­ne vur­de­re den me­re giv­tig end sit ar­bej­de. Hel­ler ik­ke cen­ter­chef i Job­cen­ter i Hø­jeTaa­strup Kom­mu­ne Dort­he Nielsen kun­ne gen­ken­de hi­sto­ri­en.

Ved du, om din me­d­ar­bej­ders ud­reg­ning var før el­ler ef­ter skat?

» Over­ho­ve­det ik­ke, jeg har ik­ke sid­det med hans reg­ne­ark. Det var hans ord, og det var dét, jeg for­tal­te til Lars Løk­ke, « si­ger Mor­ten Bro­a­ger, der nu hå­ber at af­slut­te sin ufri­vil­li­ge in­vol­ve­ring i valg­kam­pen.

» Det har jo væ­ret helt van­vit­tigt, og jeg har det skidt over, at jeg ik­ke har kun­net sva­re al­le de men­ne­sker, som har prø­vet at få fat i mig. Jeg har få­et over 400 opkald - dag og nat - og mail­ser­ve­ren er gå­et ned, « si­ger han.

Mor­ten Bro­a­ger har gi­vet Lars Løk­ke Ras­mus­sen hi­sto­ri­en om man­den, for hvem det ik­ke kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de.

Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.