Det har ik­ke vær

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er­ken­der, at det ik­ke var kønt, da han brug­te ek­semp­let fra ren­gø­rings­fir­ma­et Pa­nora­ma

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Lars Løk­ke Ras­mus­sen løb ind i en re­gu­lær me­di­e­storm på valg­kam­pens før­ste dag, der i går var tæt på at blæ­se ham om­kuld.

Ven­stre- for­man­den har af fle­re om­gan­ge for­talt om et kon­kret ek­sem­pel på en me­d­ar­bej­der fra ren­gø­rings­virk­som­he­den Pa­nora­ma, der ik­ke øn­ske­de at fort­sæt­te i sit job, for­di ved­kom­men­de blot kun­ne tje­ne 1.000 kr. me­re som an­sat i for­hold til at væ­re på kon­tant­hjælp. Det ud­sagn blev i går mor­ges be­tviv­let af 3F, der ik­ke kun­ne få det til at stem­me, idet Pa­nora­ma ud­be­ta­ler løn ef­ter overenskomst. Til den kri­tik hav­de Løk­ke ik­ke umid­del­bart no­get for­svar, da han ik­ke hav­de fak­tatjek­ket det kon­kre­te ek­sem­pel. Han hav­de hørt hi­sto­ri­en fra Pa­nora­mas di­rek­tør.

Først i går af­tes gik di­rek­tø­ren for Pa­nora­ma Mor­ten Bro­a­ger på tv og be­kræf­te­de Løk­kes ver­sion af hi­sto­ri­en.

Da BT traf Ven­stre- for­man­den ef­ter en er­hvervs­kon­fe­ren­ce i Kø­ben­havns Nord­havn i går ef­ter­mid­dags, hav­de han gen­fun­det kamp­for­men.

Har den­ne sag væ­ret en god start på valg­kam­pen?

» Jeg vi­de­re­brag­te en pro­blem­stil­ling, som jeg har hørt. Ik­ke på én, men på man­ge virk­som­he­der, og som det er min op­le­vel­se, at man­ge virk­som­heds­le­de­re ik­ke har haft lyst til at læg­ge navn til. Det vil­le den på­gæl­den­de, og in­den jeg brug­te det, fik jeg ve­ri­fi­ce­ret hos ham, at det hang så­dan sam­men. Men der­for har det selv­føl­ge­lig væ­ret ube­ha­ge­ligt at få be­klik­ket min hæ­der­lig­hed he­le da­gen. Jeg er glad for, at det nu er bragt på plads, « si­ger Løk­ke.

Til und­sæt­ning

An­dre er­hvervs­le­de­re kom ham i går til und­sæt­ning med til­sva­ren­de ek­semp­ler fra de­res eg­ne virk­som­he­der, og det er Løk­ke gan­ske til­freds med.

» Respek­te­re­de er­hvervs­le­de­re, som un­der­stre­ger, at der er en pro­blem­stil­ling her. At ge­vin­sten ved at ta­ge et ar­bej­de, når der ta­ges høj­de for alt - til­skud der fal­der bort, mer­ud­gif­ter til trans­port - bli­ver for lil­le, « si­ger han.

Kun­ne du ha­ve gjort no­get for at und­gå al den me­di­e­tur­bu­lens?

» Det me­ner jeg fak­tisk ik­ke. Jeg gjor­de mig uma­ge, in­den jeg vi­de­re­brag­te den­ne spe­ci- fik­ke op­lys­ning, og jeg har talt om den­ne sag man­ge gan­ge før i ge­ne­rel­le ter­mer. Jeg hav­de et øn­ske om at kom­me med et ek­sem­pel og gø­re det lidt me­re vir­ke­lig­hedsnært. Jeg sik­re­de mig, at den­ne virk­som­hed var indstil­let på det. Jeg må si­ge, at jeg er over­ra­sket over i da­gens løb at bli­ve mødt med en mur af, at det ba­re er no­get, jeg nær­mest selv har fun­det på. Det er det ik­ke. Det kom­mer for en dag nu, og det er jeg glad for. «

’ Pa­pir- vir­ke­lig­hed’

Vil du frem­over væ­re me­re var­som med at vi­de­re­brin­ge den slags anek­do­ter fra væl­ge­re uden at sik­re dig, at de er san­de?

» Det er ik­ke en anek­do­te. Det er in­for­ma­tio­ner fra en virk­som­hed, som jeg har sik­ret mig, at man står in­de for. Det er mu­ligt, at jeg næ­ste gang vil sør­ge for at ha­ve et hur­ti­ge­re be­red­skab og må­ske ha­ve de men­ne­sker, jeg ta­ler om, stå­en­de i kulis­sen, klar til at sprin­ge ind på sce­nen, « si­ger Løk­ke og fort­sæt­ter:

» Men hvis du spør­ger, om jeg vil hol­de op med at for­hol­de mig til de pro­ble­mer, jeg mø­der ude i vir­ke­lig­he­den, er sva­ret: Al­drig no­gen­sin­de. Der er alt for me­get ’ pa­pir- vir­ke­lig­hed’ i dansk po­li­tik. Min be­ret­ti­gel­se som po­li­ti­ker er at væ­re i kon­takt med den vir­ke­li­ge vir­ke­lig­hed. Det kan godt væ­re, at det ik­ke har væ­ret det køn­ne­ste for­løb, men det står ly­sen­de klart nu, at en af ho­ved­nøg­ler­ne til at få fle­re folk fra kon­tant­hjælp og ind på ar­bejds­mar­ke­det, er at gø­re no­get ved ge­vin­sten ved at ta­ge et ar­bej­de. Den er for lil­le. «

Vil du sta­dig bru­ge det­te ek­sem­pel fra Pa­nora­ma?

» Det er et fint ek­sem­pel, og jeg kan glæ­de mig over, at der er duk­ket fle­re ek­semp­ler op. «

Men vi har ik­ke få­et no­gen do­ku­men­ta­tion for, at hi­sto- ri­en er rig­tig og at per­so­nen ek­si­ste­rer. Kun at Pa­nora­mas di­rek­tør be­kræf­ter, at du har gen­gi­vet det, han har sagt, kor­rekt. Er det et pro­blem, og­så for dig?

» Jeg har i går vi­de­re­bragt et pro­blem, som jeg mø­der ude i vir­ke­lig­he­den. Det vig­ti­ge er den po­li­ti­ske dis­kus­sion. «

Iføl­ge di­rek­tør Mor­ten Bro­a­ger sag­de den på­gæl­den­de, at en ge­vinst på 1.000 kr. var for lidt til, at han gad ar­bej­de. Er du enig i at 1.000 kr. er for lidt?

» Hvis du som kon­takt- hjælps­fa­mi­lie vil ud at tje­ne 1.000 kr. ek­stra, skal du ud at fin­de et job til 35.000 kr., og de job hæn­ger ik­ke på træ­er­ne. «

Ud­for­dret sam­fund

Er 1.000 kr. for lidt?

» Det har helt åben­lyst væ­ret for lidt for den­ne per­son. An­dre ting kan spil­le ind. 1.000 kr. om må­ne­den for at mø­de ind kl. 5 om mor­ge­nen for at va­ske trap­per he­le da­gen er ik­ke me­get, og i det­te ek­sem­pel for lidt. Nu skal vi ik­ke la­ve po­li­tik ale­ne på det ek­sem­pel. Men det il­lu­stre­rer en pro­blem­stil­ling, og det dan­ske sam­fund er ud­for­dret af, at vi i sam­men­lig­ning med an­dre lan­de bru­ger re­la­tivt man­ge pen­ge på folk på over­før­sel, « si­ger Løk­ke.

» Det kan godt væ­re, at det ik­ke har væ­ret det køn­ne­ste for­løb, men... « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen om gårs­da­gens me­di­e­storm. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.