Luft­krig om Ry­a­nair

BT - - NYHEDER - Na­ja Dan­da­nell og Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AF­VIS­NING

Skal statsan­sat­te frem­over fra­væl­ge at fly­ve med Ry­a­nair, og­så selv­om fly­sel­ska­bets bil­let­ter skul­le væ­re bil­ligst?

Si­den det ir­ske lav­pris­sel­skab for tre må­ne­der si­den be­gynd­te at fly­ve fra Kø­ben­havn, har fle­re kom­mu­ner af­vist at bru­ge fly­sel­ska­bet, for­di det næg­ter at ind­gå dan­ske overenskom­ster. Og fra En­heds­li­sten ly­der nu et krav til stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) om, at sta­ten på sam­me må­de skal boy­kot­te Ry­a­nair.

Men det lig­ger dog ik­ke li­ge for, si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt iført sik­ker­heds­hjelm og gul vest i Carls­berg By­en på sit før­ste virk­som­heds­be­søg i valg­kam­pen.

» Jeg ken­der ik­ke de af­ta­ler, kom­mu­ner­ne har med for­skel­li­ge luft­fart­s­sel­ska­ber, og jeg tror, det er vig­tigt, at vi over­hol­der de af­ta­ler, som sta­ten har, « ly­der det fra Hel­le Thor­ningS­ch­midt.

For­bud

Der­med af­vi­ser stats­mi­ni­ste­ren et krav fra En­heds­li­sten om at føl­ge sin par­ti­fæl­le, over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) fra Kø­ben­havn, og sæt­te fly­sel­ska­bet Ry­a­nair på sta­tens sor­te li­ste.

An­sat­te i Kø­ben­havns Kom­mu­ne har få­et for­bud mod at fly­ve med lav­pris­sel­ska­bet i ar­bejds­ti­den, og det sam­me skal gæl­de for al­le statsan­sat­te, me­ner po­li­tisk ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen ( EL).

» Det er me­get sim­pelt: Vo­res skat­te­kro­ner skal ik­ke gå til so­ci­al dum­ping. Det er helt op­lagt, at når sta­ten kø­ber fly­bil­let­ter ind, så skal vi selv­føl­ge­lig ik­ke gø­re det hos et sel­skab, som næg­ter at teg­ne overenskomst, og som ud­sæt­ter me­d­ar­bej­der­ne for nog­le fuld­stæn­dig hor­rib­le vil­kår, « si­ger hun.

Med på vog­nen

En­heds­li­sten har i fle­re kom­mu­ner lan­det over stil­let for­slag om, at kom­mu­nalt an­sat­te ik­ke skal fly­ve med Ry­a­nair i ar­bejds­ti­den - men for at det vir­ke­lig skal kun­ne mær­kes hos fly­sel­ska­bet, vil par­ti­et ha­ve Thor­ning med på vog­nen.

Ads­purgt hvor­for Thor­ning ik­ke føl­ger Frank Jen­sens ek­sem­pel fra Kø­ben­havn og sæt­ter Ry­a­nair på sta­tens sor­te li­ste, ly­der stats­mi­ni­ste­rens svar:

» Nu er jeg ik­ke helt klar over, hvil­ken af­ta­le Kø­ben­havns Kom­mu­ne har la­vet, så det kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om. Men sta­ten har jo ind­købs­af­ta­ler, og så vidt jeg ved, er Ry­a­nair ik­ke en del af den ind­købs­af­ta­le. «

Stats­mi­ni­ste­ren hen­vi­ser til Sta­tens og Kom­mu­ner­nes Ind­købs Ser­vi­ce ( SKI), der skal for­hand­le pri­ser på veg­ne af stat og kom­mu­ner. SKIs ram­me­af­ta­le om ind­køb af fly­bil­let­ter in­de­hol­der en ar­bejds­klau­sul, der stil­ler krav til løn- og ar­bejds­for­hold.

En­heds­li­sten vil ha­ve Hel­le Thor­ning til at boy­kot­te lav­pris­fly­sel­ska­bet Ry­a­nair, så ’ skat­te­kro­ner ik­ke går til so­ci­al dum­ping’. Men stats­mi­ni­ste­ren vil ik­ke gå ind i luft­kri­gen. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.