FRÆK VALG­PLA­KAT

BT - - NYHEDER - Hen­rik Jensen hejs@ ber­ling­s­ke. dk

FOL­KE­TINGS­VALG

’ Stem på Wag­ner. Det gav­ner.’

Slo­ga­net pry­der en valg­pla­kat for fol­ke­tings­kan­di­da­ten Jo­hn Erik Wag­ner, der stil­ler op som løs­gæn­ger ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg. Men pla­ka­ten er ik­ke, som valg­pla­ka­ter er flest.

På pla­ka­ten, der hæn­ger i fle­re lyg­tepæ­le i Kø­ben­havn, kan man se en mand iført in­tet an­det end en cow­boyhat og et re­vol­ver­bæl­te. Og det har nu få­et Kø­ben­havns Kom­mu­ne til at un­der­sø­ge sa­gen nær­me­re, da en valg­pla­kat af den ka­rak­ter po­ten­ti­elt kan af­le­de tra­fi­kan­ter­nes op­mærk­som­hed og der­med kan væ­re til fa­re for tra­fik­ken.

Det for­tæl­ler Ivan Par­tov, der er en­heds­chef i Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne.

» Det er ik­ke i sig selv ulov­ligt at hæn­ge så­dan en pla­kat op, hvis man stil­ler op til fol­ke­tings­val­get. Men hvis en pla­kat vur­de­res at kun­ne for­styr­re tra­fi­kan­ter­nes op­mærk­som­hed, er det en an­den sag. Vi har nu væ­ret for­bi pla­ka­ten og vur­de­rer ik­ke, at den er pro­ble­ma­tisk. Så den bli­ver ik­ke pil­let ned, « si­ger Ivan Par­tov.

Når der er fol­ke­tings­valg, er det dog ik­ke unor­malt, at kom­mu­nen må pil­le ulov­li­ge valg­pla­ka­ter ned.

Al­lan Si­mon­sen- pla­kat

Un­der kom­mu­nalval­get i 2013 blev der ek­sem­pel­vis hængt pla­ka­ter op, som op­for­dre­de de for­bi­pas­se­ren­de til at stem­me på den for­hen­væ­ren­de fod­bold­spil­ler Al­lan Si­mon­sen, der som be­kendt ik­ke stil­le­de op. Og der er tid­li­ge­re op­hængt pla­ka­ter i lyg­tepæ­le­ne, som re­k­la­me­re­de for et be­stemt bil­mær­ke.

Men det er ulov­ligt at hæn- ge pla­ka­ter i lyg­tepæ­le­ne, hvis der er ik­ke ta­le om en kan­di­dat, der rent fak­tisk stil­ler op til et valg, si­ger Ivan Par­tov.

» Der er al­tid nog­le, som ud­nyt­ter val­get til at sæt­te alt mu­ligt mær­ke­ligt op i by­en, « kon­sta­te­rer han.

I for­gårs kun­ne man fle­re ste­der se fle­re for­skel­li­ge pla­ka­ter fra WWF Ver­dens­na­tur­fon­den. På en af dem stod der føl­gen­de:

» Nog­le væl­ter sig i fa­døl og dy­re reg­nin­ger. An­dre ste­der væl­ter træ­er­ne, og dy­re­ne be­ta­ler reg­nin­gen. «

For­di WWF Ver­dens­na­tur­fon­den er en or­ga­ni­sa­tion og ik­ke stil­ler op til val­get, vil pla­ka­ter­ne nu bli­ve pil­let ned, si­ger Ivan Par­tov.

She­rif­fen fra Ama­ger

Hvad an­går løs­gæn­ge­ren Jo­hn Erik Wag­ner, er det ik­ke før­ste gang, at han på­kal­der sig of­fent­lig­he­dens op­mærk­som­hed.

I for­bin­del­se med kom­mu­nalval­get i 2013 løb han ind på sce­nen i DRs valg­pro­gram ’ De­mo­kra­tiets af­ten’ iført cow­boytøj, og det har gi­vet ham øge­nav­net ’ She­rif­fen fra Ama­ger’. Stun­tet gav ik­ke po­te på valg­da­gen, og han blev ik­ke valgt ind.

Den 51- åri­ge kan­di­dat har dog og­så hængt valg­pla­ka­ter op, hvor han er me­re tra­di­tio­nelt klædt.

En valg­pla­kat i Kø­ben­havn vi­ser en stort set af­klædt mand. Det er ik­ke ulov­ligt, så læn­ge det ik­ke af­le­der tra­fi­kan­ter­nes op­mærk­som­hed, ly­der det fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.