STORT HYK­LE­RI

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt præ­di­ker me­re åben­hed i EU, men hol­der si­ne eg­ne øko­no­mi­ske in­ter­es­ser hem­me­li­ge

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk ufjo@ bt. dk

SKJU­LER PO­STER

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Dansk Fol­ke­par­tis med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har kam­pen imod EUs luk­ket­hed som en af si­ne ab­so­lut­te mær­kesa­ger.

Men når det kom­mer til ham selv og hans er­hvervs­in­ter­es­ser, så und­la­der Dansk Fol­ke­par­tis stem­me­slu­ger - i strid med reg­ler­ne - at for­tæl­le om si­ne di­rek­tør­po­ster i kæ­re­sten Dot Wes­smans fir­ma­er

Og det er på trods af, at det er et krav fra Eu­ro­pa- Par­la­men­tets præ­si­di­um, at par­la­ments­med­lem­mer­ne skal op­gi­ve de­res øko­no­mi­ske in­ter­es­ser, uan­set om det er løn­net ar­bej­de el­ler ej.

Det frem­går af et så­kaldt ad­færds­ko­deks for EU- par­la­ments­med­lem­mer og de­res øko­no­mi­ske in­ter­es­ser.

Skal føl­ge reg­ler­ne

Sam­ti­dig slår EU- Par­la­men­tet fast, at det i gi­vet fald kan sank­tio­ne­re med­lem­mer, der ik­ke an­gi­ver, hvil­ke øko­no­mi­ske in­ter­es­ser de har.

Og det fal­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Jep- pe Ko­fod for bry­stet, at Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ik­ke over­hol­der reg­ler­ne.

» Jeg sy­nes, man skal an­gi­ve klart og ty­de­ligt, hvil­ke in­ter­es­ser man har. Og så skal man føl­ge reg­ler­ne, og hvis man ik­ke gør det, så har man et pro­blem, « si­ger Jep­pe Ko­fod.

Ta­ler dun­der

At Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt sam­ti­dig ta­ler dun­der imod EUs luk­ket­hed, gør iføl­ge Jep­pe Ko­fod ik­ke sa­gen bed­re.

» Det er dob­belt­moralsk og hyk­le­risk, at man ik­ke selv le­ver op til det krav om åben­hed, som klart frem­går af de reg­ler, der er. Det er et godt de­mo­kra­tisk prin­cip, at al­le kan se, hvil­ke in­ter­es­ser en po­li­ti­ker har, « si­ger Jep­pe Ko­fod.

Som BT be­skrev søn­dag, så er Mor- ten Mes­ser­s­ch­midt ind­sat som di­rek­tør i tre virk­som­he­der, der knyt­ter sig til kæ­re­stens Dot Wessman samt hen­des for­ret­nings­part­ner Tom­my Wes­smans for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken og Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re. Og det er dis­se di­rek­tør­po­ster, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ik­ke op­ly­ser om.

Iføl­ge pro­fes­sor ved In­sti­tut for Sam­fund og Glo­ba­li­se­ring Bent Gre­ve, er det vig­tigt, at EU- par­la­men­ta­ri­ker­ne op­ly­ser om de­res in­ter­es­ser.

» Det er vig­tigt i en­hver po­li­tisk be­slut­nings­pro­ces - og­så i EU - at der er åben­hed om po­li­ti­ker­nes per­son­li­ge in­ter­es­ser, når de skal træf­fe be­slut­nin­ger. Og­så så­dan, at man ik­ke kan kom­me ef­ter dem bag­ef­ter og si­ge, at de hand­le­de ud fra eg­ne in­ter­es­ser, « si­ger Bent Gre­ve. SA­GEN KORT

BT skrev i we­e­ken­den, så er Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ind­sat som di­rek­tør i tre sel­ska­ber, som er en del af et stør­re net af sel­ska­ber, som Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts kæ­re­ste Dot Wessman og hen­des for­ret­nings- part­ner Tom­my Wessman står bag.

og Tom­my Wessman har i åre­vis haft fle­re for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken, nord for Kø­ben­havn, li­ge­som de har dre­vet det nu luk­ke­de Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re ved Kø­ben­havn.

er pla­get af en stor gæld i de­res ho­ved­sel­ska­ber. I alt skyl­der de ca. 57,6 mil­li­o­ner kro­ner. Gæl­den over­sti­ger langt vær­di­en af de grun­de, byg­nin­ger og øv­ri­ge ak­ti­ver, der er i de­res virk­som­he­der. Hvis par­ret gjor­de kas­sen op nu, vil­le par­ret kom­me ud med et mi­nus på 11,8 mio. kr. Det fik i we­e­ken­den cand. jur. med spe­ci­a­le i skat­te­ret Mi­cha­el Eg­holm til at kon­klu­de­re, at sel­ska­ber­ne ’ ude­luk­ken­de le­ver på kre­di­to­rer­nes nå­de’.

gen­gæld er Wes­sman­par­ret langt frem­me med pla­ner om at sæl­ge Dam­hus Tivoli- grun­den i Rø­d­ov­re for et stør­re mil­li­onbe­løb. Hvor me­get det i gi­vet fald kom­mer til at gi­ve Dot og Tom­my Wessman, er uvist, men 30 mil­li­o­ner kro­ner er tid­li­ge­re ble­vet nævnt. For­ret­nings­par­ret er i øv­rigt i den pe­nib­le si­tu­a­tion, at de - af øko­no­mi­ske år­sa­ger - sta­dig er gift og ejer et hus, selv­om de ik­ke er sam­men me­re.

må Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ac­cep­te­re, at hans kæ­re­ste på pa­pi­ret er gift med en an­den mand.

Som

Dot

Par­ret

Til

Der­for

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.