Hård dom til sex

En af lan­dets far­lig­ste se­ri­e­voldtægts­for­bry­de­re blev i går idømt Dan­marks stren­ge­ste straf – fængsel på ube­stemt tid

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

GAL­NING

Udadtil er Hen­rik Andersen en 34- årig fa­mi­lie­far, som har et godt for­hold til sin eks­kæ­re­ste og jævn­ligt ser si­ne tre børn.

Men skin­net bed­ra­ger. Bag det hyg­ge­li­ge fuldskæg og den skal­de­de is­se har han en mørk, tung og ond si­de. På et split­se­kund kan han for­vand­les til et mod­by­de­ligt se­x­mon­ster, der iføl­ge Kø­ben­havns By­ret er uden empati el­ler kon­trol, når han gang på gang ud­sæt­ter kvin­der for de­res vær­ste ma­re­ridt.

Et let­tel­sens suk og små smil bred­te sig på til­hø­reræk­ker­ne i det el­lers me­get for­mel­le retslo­ka­le i Kø­ben­havns By­ret, da Hen­rik Andersen i går blev idømt fængsel på ube­stemt tid for en af de mest bruta­le voldtægts­sa­ger i ny­e­re tid.

Han gen­nemtæ­ve­de sit 23- åri­ge of­fer, for­søg­te at vold­ta­ge hen­de og smed hen­de til sidst i hav­nen i et for­søg på at dræ­be hen­de. Den 34- åri­ge voldtægts­for­bry­der fortrak ik­ke en mi­ne, da dom­men lød, men holdt blot blik­ket ret­tet mod dom­me­ren og blev sid­den­de i sam­me ro­li­ge stil­ling, som han hav­de ind­ta­get, da han blev ført ind.

Hen­rik Andersen har en hel stri­be volds­sa­ger bag sig, og i 2006 blev han idømt seks års fængsel for en tredob­belt voldtægt af en til­fæl­dig kvin­de, som han mød­te i nat­te­li­vet i Kø­ben­havn.

Kø­ben­havns By­ret vur­de­rer, at han er for far­lig til at fær­des på de dan­ske ga­der. Nu vil han bli­ve spær­ret in­de på ube­stemt tid.

Va­ri­ge men

Den 7. de­cem­ber sid­ste år mød­te han sit se­ne­ste of­fer, en 23- årig kvin­de, som ik­ke ane­de, hvad hun gik ind til, da hun faldt i snak med den char­me­ren­de fyr. Knyt­næ­ve­slag, der var så vold­som­me, at hun fle­re gan­ge be­svi­me­de, mens han for­søg­te at vold­ta­ge hen­de i en skur­vogn på Kal­ve­bod Bryg­ge i Kø­ben­havn. Ef­ter­føl­gen­de slæb­te han kvin­den ud af skur­vog­nen og 60 me­ter hen ad as­fal­ten til hav­ne­kan­ten, hvor han dum­pe­de hen­de i det iskol­de vand som no­get af­fald for at skaf­fe sig af med hen­de.

Kvin­den var fuldt på­klædt og kæm­pe­de en brav kamp for ba­re at kom­me op til over­fla­den, men da hun så, at Hen­rik Andersen sta­dig stod på hav­ne­kan­ten, var hun klar over, det ik­ke var slut. Hel­dig­vis hav­de den 23- åri­ge ben nok i næ­sen til at ven­de sig om, og med ho­ve­d­et nedad spil­le­de hun død.

Skreg des­pe­rat om hjælp

Spe­ci­a­lankla­ger Jakob Bu­chJep­sen er sik­ker på, at vi hav­de sid­det over for en drabs­mand, hvis ik­ke hun hav­de hand­let på den må­de.

På et tid­li­ge­re rets­mø­de blev der vist vi­deo­op­ta­gel­ser fra et over­våg­nings­ka­me­ra, der vi­ser, hvor­dan den 23- åri­ge kvin­de, gen­nem­blødt og med van­det dri­ven­de af sig, fik slæbt sig hen til et nær­lig­gen­de ho­tel, hvor hun des­pe­rat skreg om hjælp. get til Rho­dos for at hol­de en hyg­ge­lig fe­rie sam­men, men kvin­den vend­te hjem med gru­som­me min­der om voldtægt og fle­re ska­der på krop­pen, blandt an­det blå og rø­de mær­ker på hal­sen.

I 2006 blev Hen­rik Andersen idømt seks års fængsel for en tredob­belt voldtægt. Gen­nem Kø­ben­havns mørklag­te ga­der slæb­te han sit yn­gre kvin­de­li­ge of­fer. Hun hav­de in­gen klæ­der på un­der­krop­pen, mens han tvang hen­de af sted med en kniv. Han ban­ke­de og voldtog hen­de fle­re gan­ge, hvor­ef­ter han til sidst tog alt hen­des tøj og ef­ter­lod hen­de nø­gen på jor­den. I sid­ste uge stod hun frem i kri­mi­nal­ma­ga­si­net ’ Sta­tion 2’ og for­tal­te om over­fal­det. Selv om det er 10 år si­den, står al­le de­tal­jer sta­dig me­get klart for hen­de.

’ Jeg tænk­te med det sam­me: Jeg skal dø nu. Nu bli­ver jeg dræbt. Han var ik­ke en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.