’’ Jeg tænk­te med det sam­me: Jeg skal dø nu. Nu bli­ver jeg dræbt. Han var ik­ke en per­son, man kun­ne gå i di­a­log med

BT - - NYHEDER - Se­x­mon­strets of­fer 1) Kras­na­polski

Hun ryste­de og var helt krum­met sam­men, da hun vak­le­de ind på ho­tel­let. Hun græd og var næ­sten umu­lig at be­ro­li­ge, for­tal­te den re­cep­tio­nist, som kom den 23- åri­ge til und­sæt­ning og til­kald­te hjælp, på et tid­li­ge­re rets­mø­de

Hun måt­te bæ­res ud på en bå­re, da am­bu­lan­cen kom. På Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal blev der re­gi­stre­ret 40 ska­der på hen­des krop og i hen­des an­sigt. I går frem­lag­de an­kla­ge­ren en psy­ko­lo­gisk vur­de­ring, som be­skri­ver, at of­fe­ret sta­dig er me­get med­ta­get psy­kisk og har et langt te­ra­pe­u­tisk for­løb for­an sig. Der er stor ri­si­ko­for at hun får va­ri­ge men.

Hen­rik Andersen har he­le vej­en igen­nem næg­tet sig skyl­dig, og straks ef­ter doms­af­si­gel­sen valg­te han at an­ke sa­gen til Østre Lands­ret.

Langt­fra før­ste gang

Det var ik­ke den ene­ste gang, det slog klik for Hen­rik Andersen i 2014. I går blev han og­så fun­det skyl­dig i gen­tag­ne gan­ge over fle­re må­ne­der at ha­ve ban­ket og vold­ta­get en af si­ne ve­nin­der.

De var sid­ste som­mer ta- per­son, man kun­ne gå i di­a­log med. Jeg kun­ne se på ham, at han vil­le gø­re alt for at få sin vil­je. Og­så slå mig ihjel,’ for­tal­te hun i tv- ud­sen­del­sen.

Den­gang hav­de han et om­fat­ten­de mis­brug af ro­hyp­nol, ko­kain, hash og al­ko­hol. I ret­ten hæv­der han at ha­ve . væ­ret cle­an si­den 2006. Svært per­son­lig­heds­for­styr­ret Af an­kla­gers gen­nem­gang af men­ta­lun­der­sø­gel­sen frem­gik det, at Hen­rik Andersen si­den si­ne un­ge da­ge har væ­ret svært per­son­lig­heds­for­styr­ret og lidt af adhd. Men her me­ner Hen­rik Andersen og­så, at han er ble­vet me­get bed­re og ro­li­ge­re, ef­ter han har væ­ret i be­hand­ling og ef­ter han af­so­ne­de sin dom fra 2006.

Men sid­ste år gik det alt­så galt. Nu ven­ter et liv bag trem­mer, hvor det nu er op til dom­sto­le­ne at af­gø­re, om han no­gen­sin­de skal ha­ve lov til at sæt­te be­ne­ne uden for fængs­lets mu­re.

» Jeg er ked af det. Jeg er ked af, hvad det har ud­vik­let sig til. Jeg er ked af kon­se­kven­ser­ne, « frem­stam­me­de Hen­rik Andersen som en sid­ste 10. ok­to­ber kl. 04.30 for­la­der en 22- årig kvin­de disko­te­ke­tet Kras­na­polski i Vester­ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.