DAN­MARKS SAN

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

NET­VÆRK

Me­re end fem års ar­bej­de. Kort­læg­ning af tu­sin­der af besty­rel­ser, fon­de, ud­valg og an­dre ste­der, hvor magt­ful­de men­ne­sker mø­des.

Re­sul­ta­tet er op­sigtsvæk­ken­de. En ny bog af­slø­rer, midt un­der fol­ke­tings­val­get, at lan­dets san­de magt­ha­ve­re be­fin­der sig fjer­nt fra valg­kam­pens ram­pe­lys. Det vi­ser sig, at fle­re af dem, der for al­vor har magt til at træk­ke i trå­de­ne, slet ik­ke del­ta­ger i de­mo­kra­tiets fest, fol­ke­tings­val­get.

De be­fin­der sig langt fra de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter, der net­op nu kæm­per om re­ge­rings­mag­ten. Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) er langt ne­de på li­sten som hen­holds­vis num­mer 143 og 204 og får end­da bag­hjul af bå­de Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) samt eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem Bent Bendtsen ( K), der er lan­dets to mest magt­ful­de po­li­ti­ke­re.

» Vo­res li­ste af­spej­ler, hvor­dan man er for­bun­det til lan­dets an­dre magt­ful­de per­so­ner, og det gi­ver et rig­tig godt bil­le­de af, hvor me­get re­el magt man har. Der lig­ger rig­tig me­get magt uden for Fol­ke­tin­get, når man for­hand­ler med og skal ta­ge hen­syn til de an­dre vig­ti­ge folk i sam­fun­dets top, « si­ger Chri­stoph El­lers­gaard, der er so­cio­log og ph. d. ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har skre­vet bo­gen sam­men med An­ton Grau Lar­sen og Mar­kus Bern­sen.

Eli­ten over eli­ten

Bo­gen ‘ Mag­te­li­ten - hvor­dan 423 dan­ske­re sty­rer lan­det’ ram­mer en tyk pæl gen­nem Magtud­red­nin­gens re­sul­tat fra 2001. Den­gang kon­klu­de­re­de for­sker­ne, at det dan­ske sam­fund ik­ke hav­de én sam­men­hæn­gen­de eli­te.

Det var helt for­kert, skri­ver for­fat­ter­ne nu.

» Det vi­ser sig, at der fak­tisk fin­des en eli­te over de an­dre eli­ter. Øverst i sam­fun­det er en lil­le kreds af men­ne­sker, for­bun­det med hin­an­den på kryds og tværs, og de træf­fer dag­ligt be­slut­nin­ger, som får af­gø­ren­de be­tyd­ning for re­sten af be­folk­nin­gen. «

Iføl­ge for­fat­ter­ne, der ba­se­rer ana­ly­sen på da­ta fra 2012 og 2013, dre­jer det sig om 423 men­ne­sker. Ik­ke fle­re men­ne­sker, end der kan væ­re i en gym­na­stiksal el­ler sid­de i en jum­bo­jet. Men de­res ind­fly­del­se er enorm, slår de fast.

» Det er folk, der kan sør­ge for, at der ik­ke bli­ver truf­fet be­slut­nin­ger, der for al­vor an­gri­ber de­res pri­vil­e­gi­er og magt. De kan på­vir­ke ting uden for de­res eget lil­le om­rå­de. Når vi som sam­fund læg­ger pla­ner for Dan­mark ge­ne­relt, så er det de­res in­ter­es­ser, der bli­ver ta­get hen­syn til, « si­ger Chri­stoph El­lers­gaard.

Han for­kla­rer, at mag­te­li­ten har langt me­re ind­fly­del­se, end den al­min­de­li­ge dan­sker kan op­nå.

» Langt de fle­ste dan­ske­re har en for­mel for­bin­del­se til nul af dis­se men­ne­sker, der er blandt lan­dets mest magt­ful­de. Men de her ken­der el­ler har en for­bin­del­se til mindst 200, blot for at væ­re med på li­sten. «

Til bal hos Dron­nin­gen

Det er ven­ska­ber og for­bin­del­ser, der blandt an­det er skabt i besty­rel­ser, fon­de, rå­d­gi­ven­de ud­valg, til bal hos Dron­nin­gen el­ler hos er­hvervs­man­den Fritz Schur, hvis hjem Chri­sti­ans­holm år­ligt er ram­men for me­re end 2.000 gæ­ster.

Chri­stoph El­lers­gaard for­kla­rer, at der er en grund til, at bå­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) samt de fle­ste an­dre po­li­ti­ke­re først op­træ­der langt ne­de på li­sten.

» Man­ge af dem sid­der ik­ke så læn­ge. En top­po­li­ti­kers kar­ri­e­re va­rer ik­ke li­ge så læn­ge, som en topem­beds­mands el­ler en di­rek­tørs. Og de­res ind­fly­del­se kan hur­tigt skif­te over tid. Om tre uger kan me­get væ­re for­an­dret for dem beg­ge, « ly­der det fra den ene af for­fat­ter­ne.

‘ Mag­te­li­ten - hvor­dan 423 dan­ske­re sty­rer lan­det’ udkommer

den 2. ju­ni på Po­li­ti­kens For­lag

mand. Thor­kild E. Jensen, der er tid­li­ge­re fag­for­e­nings­le­der for Dansk Me­tal, er Dan­marks mest magt­ful­de

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.