NDE MAG­TE­LI­TE DE FE­STER HOS SCHUR

BT - - NYHEDER -

TRÆF­PUNKT

Er­hvervs­man­den Fritz Schur er ble­vet en slags uof­fi­ci­el festar­ran­gør for mag­te­li­ten. Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør bor i vil­la­en Chri­sti­ans­holm i Gen­tof­te.

Selv kal­der han ste­det for en ’ net­værks­ma­ski­ne’ og an­slår, at det år­ligt er ram­men for 2.000 men­ne­skers mø­de. Her tryk­ker med­lem­mer af kon­ge­hu­set, top­di­rek­tø­rer, po­li­ti­ke­re, che­fre­dak­tø­rer og de­par­te­ments­che­fer hin­an­den i hån­den, be­skri­ver bo­gen ’ Mag­te­li­ten’.

Fritz Schur er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan et stærkt net­værk med­fø­rer en magt­fuld pla­ce­ring i sam­fun­det. Fritz Schur, der er num­mer 30 på magt­lis­ten, har be­væ­get sig op i sam­fun­det ved hjælp af sit go­de net­værk, skri­ver for­fat­ter­ne.

» Det her er ik­ke ba­re kaf­fe­klub­ber men folk, der er med i besty­rel­ser, og folk, der træf­fer be­slut­nin­ger, « si­ger Chri­stoph El­lers­gaard, so­cio­log og ph. d. samt en af for­fat­ter­ne til bo­gen ‘ Mag­te­li­ten’, der udkommer den 2. ju­ni.

Den bed­ste for­bin­del­se

Her be­skri­ver for­fat­ter­ne blandt an­det, hvor­for Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) er lan­dets mest magt­ful­de po­li­ti­ker. I alt har 35 po­li­ti­ke­re klemt sig ind på li­sten over de 423 mest magt­ful­de.

Det er nem­lig ham, der har den bed­ste for­bin­del­se til eli­ten, slår for­fat­ter­ne fast.

Ge­ne­relt er po­li­ti­ker­nes magt me­re ’ lang­som’ end top­di­rek­tø­rer­nes. De hø­jest pla­ce­re­de che­fer i eli­ten kan fy­re 200 men­ne­sker el­ler flyt­te rundt på hund­red­vis af mil­li­o­ner af kro­ner.

» Po­li­ti­ker­ne er en del af et stør­re ma­ski­ne­ri og får kun af og til de­res vil­je igen­nem. «

En af de po­li­ti­ke­re, der på pa­pi­ret har mas­ser af magt, men er pla­ce­ret langt ne­de på li­sten, er Dansk Fol­ke­par­tis vær­di­o­rd­fø­rer Pia Kjær­s­gaard. Selv om hun er blandt lan­dets sto­re stem­me­slu­ge­re, så er hun ik­ke en del af in­der­kred­sen.

Blandt an­det for­di hun er imod EU og har bedt EU- Kom­mis­sio­nen ’ ren­de og hop­pe’. Men så­dan ta­ler man ik­ke i mag­tens in­der­kreds, hvor man ge­ne­relt er EU- po­si­ti­ve.

» Det er en luk­ket ver­den, hvor de fle­ste bor nord for Kø­ben­havn. En ho­mo­gen mas­se af Djøf- mænd med mands­do­mi­ne­ren­de vær­di­er, og hvor de fle­ste er vok­set op i vel­stå­en­de hjem el­ler i den øver­ste mel­lem­klas­se, « ly­der det fra med­for­fat­ter til bo­gen Chri­stoph El­lers­gaard. mkn

Lars Nør­by Johansen, der er tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mand for Falck, er num­mer to på li­sten over Dan­marks mest ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.