TIP BT Ma­tas sav­ner me­re gang i bu­tik­ken

BT - - NYHEDER - Thomas Bre­in­strup Ber­ling­s­ke nyheds­bu­reau

FOR­BRUG

» Nok er Dan­mark et lil­le land, men hvis vi ev­ner at om­fav­ne for­bru­ger­ne end­nu me­re, så er vi ret sik­re på, at de be­løn­ner os ved at væ­re end­nu me­re loy­a­le. Så vi har et rig­tig godt ud­gangs­punkt. «

Det me­ner Terje List, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør si­den 2007 for ma­te­ri­a­list­kæ­den Ma­tas, som dog sam­ti­dig ik­ke læg­ger skjul på, at han er over­ra­sket over, at der ik­ke er kom­met me­re gang i sal­get igen oven på fi­nanskri­sen.

Ma­tas’ salg i det net­op af­slut­te­de, forskud­te regn­skabsår er stort set iden­tisk med sid­ste års, om end Ma­tas er ble­vet lidt bed­re til at tje­ne pen­ge.

» Det er et rig­tig godt spørgs­mål, hvor­for sal­get ik­ke er ste­get me­re. Al­le ma­kro­fak­to­rer for me­re for­brug er til ste­de: For­bru­ger­til­li­den er næ­sten den hø­je­ste no­gen­sin­de, huspri­ser­ne for­bed­res, vi har fort­sat la­ve ren­ter, og beskæf­ti­gel­sen bli­ver bed­re – alt sam­men no­get, der nor­malt over­sæt­tes til øget for- brug. Men det er ik­ke sket – end­nu – for den tra­di­tio­nel­le de­tail­han­del. Dog vi­ser årets før­ste tre må­ne­der en frem­gang, « si­ger Terje List til Ber­ling­s­ke.

Kun­der­nes ve­nin­de

Han vil ik­ke si­ge no­get om sal­get de se­ne­ste to må­ne­der, som regn­ska­bet ik­ke dæk­ker, for­di Ma­tas er børsno­te­ret.

» Vi vil ger­ne væ­re vo­re kun- ders bed­ste ve­nin­de – dér, hvor man får go­de råd og er sik­ker på op­bak­ning. Og når vi in­te­gre­rer de in­for­ma­tio­ner, som vi har om kun­der­ne fra bå­de di­gi­ta­le plat­for­me og de fy­si­ske bu­tik­ker, vil rig­tig man­ge kun­der kun­ne få en langt bed­re op­le­vel­se i frem­ti­den, så vi bli­ver me­re re­le­van­te og me­re nær­væ­ren­de, « si­ger Terje List.

Ma­tas’ top­chef Terje List er for­sig­tigt op­ti­mi­stisk oven på et år, hvor han har sav­net kun­der i bu­tik­ken, selv om Dan­marks økon­mi er i bed­ring. Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.