Ham­mer­slag på re­kor­d­over­skud

BT - - NYHEDER - Thomas Bre­in­strup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FE­DE TI­DER to­cif­re­de mil­li­onun­der­skud, som har luk­ket Bruun Ras­mus­sens af­de­ling i Vej­le og be­ty­det fra­salg af byg­nin­ger­ne i Kø­ben­havn samt fy­ring af halv­de­len af me­d­ar­bej­der­ne.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gen­nem halvan­det år Jakob Dupont si­ger til Bør­sen, at Bruun Ras­mus­sen nu har en om­sæt­ning uden for Eu­ro­pa, der er me­re end for­doblet på to år. Her sat­ser auk­tions­hu­set, der og­så har væ­ret cen­trum i en dansk tv- se­rie, på New York og Hong­kong.

Auk­tions­hu­set Bruun Ras­mus­sen har få­et ham­mer­slag på hi­sto­ri­ens stør­ste over­skud.

15,6 mio. kr. ly­der det, oven­på et salg på om­kring 500 mio. kr. og et brut­to­over­skud på 102,9 mio. kr., skri­ver Bør­sen.

Det kom­mer oven­på en ræk­ke hår­de år, hvor fi­nanskri­sen vir­ke­lig har gjort ondt for auk­tions­hu­set med

Bruun Ras­mus­sen Auk­tions­hus er kom­met oven­på igen ef­ter fi­nanskri­sen. Ar­kiv­fo­to: Ka­tri­ne Emi­lie Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.