Fle­re vil ha­ve stu­den­ter­hue

BT - - NYHEDER -

Re­kord­man­ge har i år søgt ind på de al­me­ne gym­na­si­er, der­for plan­læg­ger fle­re rek­to­rer klas­ser med op til 32 ele­ver. Det gæl­der gym­na­si­er i ho­ved­stads­om­rå­det, men er sand­syn­lig­vis en na­tio­nal ten­dens, me­ner Pe­ter N. Al­lerup, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Ud­dan­nel­se og Pæ­da­go­gik ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at gym­na­si­er ik­ke får taxa­me­ter­pen­ge for ele­ver ud over 28.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.