For travl til dans

’ Vild med dans’ er i kri­se. Dan­ser­ne mel­der fra på stri­be

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

AFDANSNING

Et af TV2s mest po­pu­læ­re pro­gram­mer ’ Vild med dans’, er i kri­se. Fle­re af pro­gram­mets flagski­be i skik­kel­se af de pro­fes­sio­nel­le dan­se­re har meldt fra til sæ­son 12, skri­ver Bil­ledBla­det i den­ne uge.

Og der er ta­le om sto­re og po­pu­læ­re nav­ne som Silas Holst, Mie Molt­ke, Ka­tri­ne Bon­de og Clau­dia Rex, der har meldt fra. Al­le fi­re dan­se­re har med- vir­ket i pro­gram­met i åre­vis, og to af dem har dan­set de­res part­ne­re til fi­na­len og tit­len fle­re gan­ge.

Det er især travlhed og suc­ces med an­dre pro­jek­ter, der gør, at de fi­re po­pu­læ­re pro­fes­sio­nel­le dan­se­re tak­ker nej til en tv- run­de me­re.

Iføl­ge Bil­led- Bla­det har Silas Holst me­get svært ved at se, hvor­dan han skal fin­de tid i ka­len­de­ren til at træ­ne i de tre må­ne­der, pro­gram­met lø­ber. Den po­pu­læ­re dan­ser, der fik sit sto­re gen­nem­brud net­op på ’ Vild med dans’ dan­se­gulv i 2009, hvor han dan­se­de Ma­le­na Bela­fon­te i fi­na­len, er nem­lig en­ga­ge­ret i mu­si­ca­len ’ Grea­se’, der spil­ler he­le ef­ter­å­ret.

» Der­for ser det umu­ligt ud, så det er vir­ke­lig me­get tvivl­s­omt, om jeg kan væ­re med, « si­ger dan­se­ren og mu­si­cal­stjer­nen til uge­bla­det.

Pri­o­ri­te­rer fa­mi­li­en

Ve­te­ra­nen på ’ Vild med dans’ dan­se­gul­vet er Mie Molt­ke, der fandt sit livs kær­lig­hed Lai Yde, da han var med i pro­gram­met i 2007. Mie Molt­ke har væ­ret med i ’ Vild med dans’ si­den 2005, men i år er det især hen­sy­net til par­rets tre- åri­ge søn Mio og ar­bej­det med Soul­hou­se, der gør, at man må kig­ge for­gæ­ves ef­ter den blon­de dan­ser med det sto­re smil.

En an­den af de pro­fes­sio­nel­le dan­se­re, der og­så fandt sit livs kær­lig­hed på selv­sam­me dan­se­gulv, nem­lig Ka­tri­ne Bon­de, har og­så valgt ’ Vild med dans’ fra i år til for­del for job­bet som dan­ser i Cir­kus­revy­en. Der­u­d­over har Ka­tri­ne Bon­de og­så travlt med si­ne to dan­sesko­ler på Sydsjæl­land og sin og po­p­san­ge­ren No­am Hal­bys tre- åri­ge søn.

Den sid­ste af de pro­fes­sio­nel­le dan­se­re, som og­så mel­der hus for­bi, er Clau­dia Rex. Hun har væ­ret med i ’ Vild med dans’ i seks år. Men dan­se­ren er nu så pla­get af gam­le dan­seska­der i knæ og ben, at hun al­le­re­de ef­ter fi­na­len sid­ste år meld­te ud, at nu var det slut med dans.

Til gen­gæld kan pro­gram­mets chef Git­te Mad­sen glæ­de sig over, at an­dre gar­ve­de nav­ne som Thomas Evers Poul­sen, Mads Vad, Mor­ten Kjeld­gaard og Ka­ri­na Fri­modt al­le er klar. Hvis de alt­så bli­ver spurgt.

Ik­ke for en­hver pris

Det er So­fie Kruu­se, der blev land­skendt, da hun de­bu- te­re­de i pro­gram­met og fik fod­bold­leg­en­den Al­lan Si­mon­sen som dan­se­part­ner, til gen­gæld ik­ke. Helt.

Iføl­ge uge­bla­det har den klej­ne dan­ser stil­let be­tin­gel­ser for sin del­ta­gel­se. Hen­des part­ner skal kom­me fra Jyl­land, el­lers kan So­fie Kruu­se nem­lig ik­ke fin­de tid til at træ­ne ham. Det skyl­des, at hun, der er cand. mag. i me­di­er og kom­mu­ni­ka­tion, har få­et job som un­der­vi­ser i me­di­er, film, kul­tur­fag og dans på Idræts­højsko­len i Aar­hus.

På trods af de man­ge af­bud er Git­te Mad­sen iføl­ge Bil­led- Bla­det helt ro­lig. Hun for­tæl­ler, at man er i fuld gang med at ca­ste de kend­te til pro­gram­met. Se­ne­re skal de mat­ches med en dan­ser:

» Når vi har no­get høj­de, drøj­de og geo­gra­fi på plads, fin­der vi den op­ti­ma­le dan­se­part­ner. Først spør­ger vi, så tig­ger og pla­ger vi! « .

De pro­fes­sio­nel­le dan­se­re Silas Holst ( tv) og Mie Molt­ke ( th) har for travlt til at væ­re med i den kom­men­de sæ­son ’ Vild med Dans’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.