Sam­ler trop­per nær Ukrai­ne

Mi­li­tær op­march med vå­ben, sol­da­ter og kø­re­tø­jer uden num­mer­pla­der kan lig­ne for­be­re­del­ser til en in­va­sion

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RUSLAND

» Jeg tror, at de for­be­re­der en of­fen­siv, og jeg me­ner, at vi skal væ­re klar. «

Vur­de­rin­gen fra Ukrai­nes præ­si­dent Pe­tro Por­osjen­ko om Ruslands hen­sig­ter har, iføl­ge Reu­ters, få­et en dra­ma­tisk ak­tu­a­li­tet, si­den den blev frem­sat for ot­te da­ge si­den.

Iføl­ge en af nyheds­bu­reau­ets jour­na­li­ster, som net­op har be­søgt græn­se­om­rå­det til Ukrai­ne i Ruslands Ro­stov- re­gion, er rus­ser­ne i færd med en me­get mar­kant mi­li­tær op­march ved græn­sen til Ukrai­ne.

Jour­na­li­sten, der har rejst rundt i om­rå­det skri­ver, at man­ge af de kamp­vog­ne og an­dre kø­re­tø­jer, der er an­kom­met på blandt an­det god­s­vog­ne, har få­et fj er­net de­res num­mer­pla­der, li­ge­som man­ge sol­da­ter har fj er­net iden­ti­fi ka­tions­mær­ker­ne fra de­res uni­for­mer. Det sam­me er set på rus­si­ske sol­da­ter i Ukrai­ne.

Sto­re mæng­der ar­til­le­ri

Reu­ters har be­søgt et øvel­ses­om­rå­de ved Kuz­min­ski, hvor op­mar­chen er sær­lig ty­de­lig. Her blev der ob­ser­ve­ret sto­re mæng­der ar­til­le­ri her­un­der Hau­bit­ser- ka­no­ner og Ura­gan- ra­ket­sy­ste­mer, der ræk­ker 120 km. Fle­re af sol­da­ter­ne gav ud­tryk for, at de var kom­met for at del­ta­ge i en mi­li­tærø­vel­se, som de af­vi­ste hav­de no­get at gø­re med si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne. Et an­det urovæk­ken­de tegn er iføl­ge Reu­ters, at en jord­vej, der le­der frem til en græn­se­over­gang, som el­lers har væ­ret brugt af lo­ka­le ind­byg­ge­re, er ble­vet re­pa­re­ret for ny­lig, så tun­ge kø­re­tø­jer kan kom­me frem.

’ Di­rek­te upas­sen­de’

Om­rå­det på den an­den si­de af græn­sen kon­trol­le­res af ukrain­ske se­pa­ra­ti­ster i Luhanskre­gio­nen.

Nyheds­bu­reau­et har fo­re­lagt an­tal­let af kø­re­tø­jer og sol­da­ter uden ken­dings­mær­ker for myn­dig­he­der­ne i Kreml og di­rek­te spurgt, om det kun­ne væ­re tegn på, at en rus­sisk in­va­sion af Ukrai­ne var fo­re­stå­en­de. Hvor­til tals­man­den for den po­li­ti­ske le­del­se i Kreml, Dmi­tri Peskov, sva­re­de:

» Jeg fi nder ord­ly­den i spørgs­må­let ’ hvis en in­va­sion er un­der for­be­re­del­se’ di­rek­te upas­sen­de. «

Rus­ser­ne be­næg­ter kon­se­kvent og på trods af tal­ri­ge ob­ser­va­tio­ner, at de sen­der sol­da­ter og ma­te­ri­el til Ukrai­ne for at støt­te op­rø­rer­ne. Rus­si­ske sol­da­ter, der ope­re­rer i Ukrai­ne, er fri­vil­li­ge, der ik­ke er i tje­ne­ste, ly­der det.

Iføl­ge en af nyheds­bu­reau­et Reu­ters’ jour­na­li­ster, som net­op har be­søgt græn­se­om­rå­det til Ukrai­ne i Ruslands Ro­stov- re­gion, er rus­ser­ne i færd med en me­get mar­kant mi­li­tær op­march ved græn­sen til Ukrai­ne. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.