1.400 dø­de

Den ek­stre­me var­me er sær­lig hård ved In­di­ens fat­tig­ste ind­byg­ge­re

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DRÆ­BEN­DE HEDT

En dræ­ben­de he­debøl­ge i fle­re in­di­ske sta­ter har iføl­ge CNN ko­stet fle­re end 1.400 ind­byg­ge­re li­vet.

Det er især sta­ter­ne And­hra Pra­desh og Telan­ga­na, der er hårdt ramt - her er hen­holds­vis 1.020 og 340 dø­de. Fle­re an­dre sta­ter er og­så ramt af de ek­stre­me var­me­gra­der.

Ons­dag nå­e­de tem­pe­ra­tu­ren i Hy­de­ra­bad, ho­ved­sta­den i Telan­ga­na, op på 43 gra­der, og de ind­byg­ge­re, der har mu­lig­hed for det, sø­ger skyg­ge og kølig­hed, hvor det kan la­de sig gø­re.

Maj og ju­ni er iføl­ge Reu­ters tra­di­tio­nelt de var­me­ste må­ne­der i In­di­en, men iføl­ge for­ske­re er an­tal­let af da­ge, hvor tem­pe­ra­tu­ren lig­ger om­kring 45 gra­der, vok­set mar­kant in­den for de se­ne­ste 15 år.

Den hø­je­ste tem­pe­ra­tur, der er må­lt, er 47,6 gra­der.

Fe­ber af var­men

Myn­dig­he­der­nes råd til be­folk­nin­gen om at hol­de sig in­den dø­re er for man­ge fat­ti­ge in­de­re ik­ke en mu­lig­hed, da man­ge af dem er hjem­lø­se. Men det er hel­ler ik­ke nemt for dem, der har tag over ho­ve­d­et, for­tæl­ler 28- åri­ge Ak­hlag til Reu­ters.

» Jeg får ho­ved­pi­ne og som­me ti­der fe­ber. Men hvis jeg bli­ver in­den dø­re, hvor­dan skal jeg så tje­ne pen­ge, « spør­ger Ak­hlag, der sam­ler af­fald i by­en Del­hi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.