Kul­tur ’ Jeg øver mig i at

Dren­gepi­gen og bog­or­men Stép­ha­nie Sur­ru­gue har al­drig drømt om prin­sen på den hvi­de hest. Hun vil hel­le­re ha­ve he­sten selv

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Bog­orm og dren­gepi­ge på hø­je hæ­le. Så­dan kan man kort be­skri­ve tv- vær­ten Stép­ha­nie Sur­ru­gue, som i af­ten er vært ved den før­ste ud­de­ling af Blixen- pri­sen. Der fin­des ad­skil­li­ge an­dre dan­ske bog­pri­ser, men den­ne er den før­ste sto­re med ind­lagt gal­las­how og me­re el­ler min­dre skæ­ve ka­te­go­ri­er.

For øje­blik­ket er Sur­ru­gue mest kendt som vært på TV2- pro­gram­met ’ Go’mor­gen Dan­mark’. Hun har væ­ret vidt om­kring i me­di­e­ver­de­nen og har selv skre­vet to be­st­sel­le­re ’ Det sto­re bogty­ve­ri’ ( 2005, med Lea Kors­gaard) og ’ Ene­gæn­ger – po­rtræt af en prins’ ( 2010). En bog om prins Hen­rik.

Det er en ihær­dig bog­læ­ser, som BT mø­der i Di­a­man­ten - ca­fe­en på net­op Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek, som var ram­men for det bogty­ve­ri, der be­skri­ves i først­nævn­te bog.

Stép­ha­nie Sur­ru­gue be­stil­te ik­ke me­get an­det end at læ­se i si­ne ti år i fol­ke­sko­len.

» Det var sy­ste­ma­tisk. Puk- bø­ger­ne, Jan- bø­ger­ne. Mi­ne for­æl­dre var med­lem af en bog­klub. Om det så var Bar­ba­ra Cart­land, læ­ste jeg hen­des bø­ger i lan­ge ba­ner. På et tids­punkt tror jeg, min mor­mor sag­de til mi­ne for­æl­dre, at det da vist ik­ke var sundt for en lil­le pi­ge i fjer­de klas­se at læ­se den slags pjat, « si­ger Stép­ha­nie Sur­ru­gue til BT.

Li­ge­som an­den form for kunst er pas­sio­ne­ret læs­ning på én gang et spejl af og med til at de­fi­ne­re ens iden­ti­tet. Ik­ke kun som barn og helt ung. Det fort­sæt­ter re­sten af li­vet. Men må­ske al­li­ge­vel især i den pe­ri­o­de.

An­dre pi­ger gik til bal­let

» Jeg var vild med ’ De fem’ - der var en dren­gepi­ge, Jo, med kor­te mør­ke krøl­ler. Al­le pi­ger­ne i min klas­se hav­de langt, lyst hår og gik til bal­let el­ler den slags. Jeg var en dren­gepi­ge med kort, mørkt hår, der lå i mi­ne for­æl­dres par­cel­hus i 2650 Hvi­d­ov­re og læ­ste og læ­ste. Bø­ger­ne tog mig an­der­le­des, fa­sci­ne­ren­de ste­der hen, Og jeg mød­te an­dre som mig selv, « si­ger Sur­ru­gue.

Har al­tid væ­ret me­get am­bi­tiøs

Dren­gepi­ge er må­ske ik­ke li­ge det, man...

» Jeg er sta­dig en dren­gepi­ge - nu ba­re på hø­je hæ­le. Jeg har al­tid væ­ret enormt am­bi­tiøs. Og du kom­mer in­gen veg­ne, især ik­ke som jour­na­list, hvis du ik­ke går ef­ter det. Jeg er ik­ke en af de pi­ger, der sid­der på de­res fla­de og ven­ter på, at an­dre op­da­ger de­res am­bi­tio­ner, og grad­vis bli­ver me­re og me­re bit­re, mens li­vet pas­se­rer for­bi. Jeg træk­ker på nog­le me­get ma­skuli­ne vær­di­er som jour­na­list. Det kan ko­ste, når man be­der folk om at flyt­te sig, når de står i vej­en, « si­ger Stép­ha­nie Sur­ru­gue og til­fø­jer, at hun nog­le gan­ge for­sø­ger at læ­re at bli­ve lidt me­re fe­mi­nin i tra­di­tio­nel for­stand. af bø­ger­ne. El­lers bli­ver jeg en skør da­me, der har sin lej­lig­hed fo­ret med bø­ger, « si­ger Sur­ru­gue med et smil.

Læst bø­ger bli­ver der især, når Stép­ha­nie Sur­ru­gue be­sø­ger sin fa­mi­lie i Syd­frank­rig. Bo­gen om prins Hen­rik blev skre­vet i hu­set i Syd­frank­rig. Og ja, et el­ler an­det sted ved po­o­len ved det syd­fran­ske hus lig­ger der en drøm om at skri­ve en ro­man.

Har ik­ke fan­ta­si­en

» Det er den ufor­lø­ste, for­fæn­ge­li­ge drøm i mit liv. Jeg kom­mer ba­re al­drig til det. Jeg har ik­ke fan­ta­si­en. Jeg har prø­vet at skri­ve en skit­se. Men det var så ba­nalt. Hvis jeg kan kom­me til at skri­ve den sto­re jour­na­li­sti­ske bog om Tour de Fran­ce, jeg drøm­mer om, så vil jeg væ­re til­freds. Det vil­le væ­re kæm­pe stort. For ny­lig sad jeg i USA og ar­bej­de­de med et jour­na­li­stisk pro­jekt, hvor jeg plud­se­lig op­le­ve­de et gen­nem­brud. Jeg sad der helt ale­ne i et hus og skreg af glæ­de. I sid­ste en­de gi­ver det sam­me til­freds­stil­lel­se som hos en ro­man­for­fat­ter, tror jeg. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.