’’

BT - - KULTUR - Stép­ha­nie Sur­ru­gue

Mi­ne bø­ger er mit hjem, en havn. Det er det før­ste, jeg pak­ker ud, når jeg flyt­ter

» Jeg øver mig nog­le gan­ge i at væ­re sød - og ik­ke trom­len­de. Og i tvivl. Lidt me­re fe­mi­nin i mit ud­tryk. Jeg har al­drig drømt om at væ­re den smuk­ke for­æl­d­re­lø­se, som bli­ver red­det af prin­sen på den hvi­de hest. Jeg vil hel­le­re ha­ve he­sten selv og væ­re sten­rig og ta­ge ud at red­de nog­le an­dre men­ne­sker. «

Si­den åre­ne med vær­ker som f. eks. ’ Jan, sko­lens fod­bold­helt’ er det ble­vet til tu­sin­der af bø­ger, al­le de sto­re klas­si­ke­re, dan­ske, rus­si­ske, ame­ri­kan­ske. Som dat­ter af en fransk far er det og­så ble­vet til de fran­ske klas­si­ke­re, Balzac og ly­rik som Bau­delai­re og Rim­baud på ori­gi­nalspro­get.

Det kni­ber med ti­den til at læ­se, blandt an­det be­grun­det i ar­bej­det, der hver an­den uge kræ­ver, at Sur­ru­gue står op kl. 3.30 om nat­ten.

» Mi­ne bø­ger er mit hjem, en havn. Det er det før­ste, jeg pak­ker ud, når jeg flyt­ter. In­di­mel­lem sæl­ger jeg ud STÉP­HA­NIE SUR­RU­GUE

Stép­ha­nie Ma­rie Sur­ru­gue i 1977. Er pt. vært på TV2’ s mor­gen­pro­gram ’ Go’ mor­gen Dan­mark’. Hun har or­lov fra sin stil­ling som vært og redaktionschef på ’ Kul­tu­ren på News’ ( si­den 2011).

er tidl. repor­ta­gejour­na­list og kul­tur­skri­bent på dag­bla­det Po­li­ti­ken. Har bl. a. skre­vet ’ Det sto­re bogty­ve­ri’ med Lea Kors­gaard og ’ Ene­gæn­ger – po­rtræt af en prins’ om prins­ge­ma­len.

fle­re pri­ser, bl. a. ’ Årets bed­ste kvin­de­li­ge tv- vært’ ( 2014), Po­li­ti­kens Hørup­pris ( 2010, for dæk­nin­gen af jord­s­kælvska­ta­stro­fen i Hai­ti) og De Ber­ling­s­ke Jour­na­li­sters Pris ( 2005, for dæk­nin­gen af mil­li­onty­ve­ri­er­ne på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek). Stép­ha­nie Sur­ru­gue blev i ju­ni 2014 ud­nævnt til Rid­der af Dan­ne­brog­or­de­nen.

er fast del af ’ Mads og Mo­nopo­let’ på P3 ( si­den 2010) og har dæk­ket Tour de Fran­ce for Po­li­ti­ken og TV2.

Født:

Sur­ru­gue

Har mod­ta­get

Hun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.