Fle­re nu­an­cer, tak!

BT - - KULTUR -

BØ­GER

’ Så­dan kan is­lam og­så væ­re’ BEN­NY ANDERSEN

som Snøv­sens far ma­ner til di­a­log. Det fi ne ved den lil­le bog er, at Andersen gi­ver or­det til kend­te dan­ske­re, der ik­ke ba­re klo­ger sig i tryg af­stand fra vir­ke­lig­he­den, men som rent fak­tisk har ar­bej­det i vir­ke­lig­he­den. At den la­der si­ne kil­der kal­de en spa­de for en spa­de - og sam­ti­dig in­si­ste­rer på ud­syn og nuancering på tværs af de ( idi­o­ti­ske og una­tur­li­ge) par­tipo­li­ti­ske skel, der præ­ger dis­kus­sio­nen af bl. a. yt­rings­fri­hed.

DF- te­o­lo­ger mang­ler

Stær­ke­st står An­der­sens sam­ta­le med den klo­ge, tid­li­ge­re over­rab­bi­ner Bent Mel­chi­or og Sø­ren Pind, der ta­ler grun­digt og tan­ke­væk­ken­de om de­res er­fa­rin­ger som bå­de borg­me­ster og ( over­gangs) mi­ni­ster. Det vil­le ha­ve klædt An­der­sens di­a­log- pro­jekt med nog­le spørgs­mål til en af te­o­lo­ger­ne fra Dansk Fol­ke­par­ti og/ el­ler Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet - og en af dem fra Hi­bz ut- Ta­hrir.

Men ’ Så­dan kan is­lam og­så væ­re’ er en vel­kom­men bog i en valg­kamp, hvor kul­tur­de­bat­ten ri­si­ke­rer at en­de i det re­ne hyste­ri. Ik­ke ba­re for os jour­na­li­ster, som den er ret­tet til. Men og­så for po­li­ti­ker­ne.

» Bur­de du ik­ke slap­pe af og ba­re ny­de dit oti­um, gam­le jas, « spør­ger Andersen i et nyt digt ’ Til jer’.

Selv­føl­ge­lig ik­ke. Dan­marks Andersen skal la­de or­de­ne fl yve i fl ok, så læn­ge de er man­ge nok.

Ben­ny Andersen ud­sen­der de­bat­bog om to­nen i ind­van­drer­de­bat­ten. Ar­kiv­fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.