An­den­ge­ne­ra­tions­gal­le­ri­sten

Martin As­bæk har suc­ces med at gå i si­ne for­æl­dres fod­spor

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går: Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

40 ÅR I DAG

For­melt er der in­gen ud­dan­nel­se, der fø­rer til job­bet som gal­le­rist i Dan­mark. Og egent­lig er Martin As­bæk – 40 år i dag – da og­så på pa­pi­ret byg­nings­kon­struk­tør.

Men for de fl este er det at væ­re gal­le­ri­e­jer da og­så et kald af en slags. Mil­jø­et må ha­ve truk­ket, og no­get må Martin As­bæk ha­ve sam­let op gen­nem åre­ne i for­æl­dre­nes gal­le­ri, for på gan­ske kort tid er han ble­vet en af ho­ved­sta­dens før­en­de gal­le­ri­ster.

For­æl­dre­ne er Pa­tri­cia og Jacob As­bæk, der i mid­ten af 1970er­ne åb­ne­de det før­ste af en ræk­ke gal­le­ri­er, der sat­te nye stan­dar­der for, hvor­dan kunst kun­ne bli­ve præ­sen­te­ret, mar­keds­ført og solgt i Dan­mark. Med nog­le få und­ta­gel­ser var det kø­ben­havn­ske gal­le­ri­liv den­gang præ­get af me­re yd­my­ge lo­ka­le­for­hold og en alt an­det end pro­fes­sio­nel til­gang til at for­mid­le kunst. Hjer­tet kun­ne sag­tens væ­re på det rig­ti­ge sted, men an­stren­gel­ser­ne gik me­re ud på at afh ol­de ud­stil­lin­ger end at sæl­ge det, der blev ud­stil­let. Det var hyg­ge­ligt, men hyg­ge er van­ske­ligt at om­sæt­te til det på­læg, man – og­så kunst­ne­re – læg­ger på brø­d­et.

Med så man­ge år i ho­ved­sta­dens gal­le­ri­ver­den op­le­ve­de Pa­tri­cia og Jacob As­bæk bå­de de go­de og de dår­li­ge ti­der – og mær­ke­de selv­føl­ge­lig og­så jan­te­loven – men in­gen af be­svær­lig­he­der­ne kun­ne åben­bart op­ve­je glæ­den ved at ar­bej­de med for­mid­ling og salg af kunst.

Per­son­ligt gal­le­ri

I 2005 åb­ne­de Martin As­bæk sit eget gal­le­ri, der og­så bæ­rer hans navn.

Val­get af kunst­ne­re er ty­de­lig­vis per­son­ligt og ik­ke ud­sprun­get af hver­ken stra­te­gi­ske el­ler øko­no­mi­ske over­vej­el­ser.

Ad­skil­li­ge af de bil­led­kunst­ne­re, Martin As­bæk vi­ser i sit gal­le­ri i Bred­ga­de, vil umid­del­bart bli­ve ru­bri­ce­ret som van­ske­ligt til­gæn­ge­li­ge. Man­ge er fra hans egen ge­ne­ra­tion. Fle­re af dem ar­bej­der med fo­to­gra­fi , som for ek­sem­pel Astrid Kru­se Jensen, Eb­be Stub Wit­trup, Tri­ne Søn­der­gaard, Ni­co­lai Howalth og Ester Bro­t­herus.

Som en del af sit vir­ke som gal­le­rist del­ta­ger Martin As­bæk i nog­le af de bed­re kunst­mes­ser rundt om i ver­den – i næ­ste må­ned er det Vol­ta i Ba­sel – og gal­le­ri­et er og­så blandt de sær­ligt ud­valg­te, der del­ta­ger i den eks­klu­si­ve dan­ske mes­se, Chart, der til au­gust vi­ses for tred­je gang på Char­lot­ten­borg.

Her er da­gens fød­sel­ar fan­get for­an et Tram­pe­dach- ma­le­ri i 2003. To år se­ne­re åb­ne­de Martin As­bæk sit eget gal­le­ri, der bæ­rer hans navn. Fo­to: Maria He­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.