Clark ryd­der op

BT - - TV - ACTIONEVENTYR

Su­per­man har væ­ret for­s­vun­det un­der mysti­ske om­stæn­dig­he­der i fem år, og i den pe­ri­o­de har Me­tro­po­lis og re­sten af ver­den måt­tet kla­re sig uden hans hjælp. Kri­mi­na­li­te­ten er ste­get eks­plo­sivt, og Lex Lut­hor er net­op ble­vet løsladt fra det højsik­ker­heds­fæng- sel, der el­lers skul­le ha­ve væ­ret hans hjem re­sten af li­vet. Straks er han gå­et i gang med at ud­fø­re sin hidtil mest ud­spe­ku­le­re­de plan, der går ud på at bru­ge nog­le af Su­per­mans hem­me­lig­he­der til at skaff e sig selv umå­de­li­ge vær­di­er og ver­dens­her­re­døm­met! Su­per­man er ble- vet nar­ret til at tro, at hans fø­de­pla­net, Kryp­ton, al­li­ge­vel ik­ke er eks­plo­de­ret, og sta­dig ek­si­ste­rer et sted i uni­ver­set, men eft er fem års sø­gen er det gå­et op for ham, at han er ble­vet snydt. Da han re­tur­ne­rer til Jor­den, er der sket me­get. Kvin­den, han el­sker, Lois La­ne, er ble­vet for­lo­vet og har f ået en søn. Nu må Su­per­man igen t age kam­pen op imod Lex Lut­hor og de an­dre kri­mi­nel­le, der er myl­dret frem i hans fra­vær,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: sam­ti­dig med at han vil for­sø­ge at vin­de Lou­is La­ne til­ba­ge. ( TV 2)

Su­per­man ( Bran­don Routh) er re­tur på Jor­den, hvor der er sket me­get, si­den han var her sidst. Blandt an­det er hans livs kær­lig­hed, Lou­is La­ne ( Ka­te Bosworth) bli­vet for­lo­vet og har f ået en søn.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.