RYG­NING BLI­VER FOR­BUDT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 8 år si­den 2007:

LØVEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad du gør el­ler må­ske ik­ke gør, så vil di­ne om­gi­vel­ser klan­dre dig for dår­lig op­før­sel. Spørgs­må­let er så, hvad du vil gø­re ved det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvad du har i tan­ker­ne, så kan du reg­ne med al den hjælp fra stjer­ner­ne, som du måt­te ha­ve brug for, så hold dig en­de­lig ik­ke til­ba­ge. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 I dag kan du reg­ne med, at det, som fors­køn­ner til­væ­rel­sen, vil væ­re i fo­kus for dig. F. eks. na­tu­ren, mu­sik el­ler men­ne­ske­li­ge re­la­tio­ner. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Bå­de Må­nen, Ve­nus og Mars står og på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til sær­de­les spæn­den­de ro­man­ti­ske ud­for­drin­ger, så gør dig klar! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor det uden­dørs liv vil væ­re det, som be­ha­ger dig. Du vil mø­de et men­ne­ske, som gi­ver dig en su­per­god idé. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger me­re uro i luft en, end du må­ske egent­lig bry­der dig om. For at bry­de den­ne uro, er du desvær­re nødt til at ta­ge en kon­fron­ta­tion. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor di­ne ven­ner vil væ­re dem, som gi­ver dig de stør­ste in­spira­tio­ner. Rej­ser og ud­land er og­så ak­tu­elt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er no­get me­re uro og for­vir­ring om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Det gæl­der for dig om at få sat nog­le græn­ser! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

22). ( Svær 50). ( Mid­del 5). ( Nem

Fol­ke­tin­gets po­li­ti­ke­re stem­mer ja til ry­ge­loven, der for­by­der ryg­ning i det of­fent­li­ge rum.

For ot­te år si­den blev et for­bud mod røg i det of­fent­li­ge rum ved­ta­get.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.