Hel­la, Ka­ren og mæn­de­ne BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: DR

LOT­TE SCHAR­FF Jour­na­list

’ Dø­den kom­mer til Pem­ber­ley’

Kri­mi- miniserie Jeg har al­tid haft en svag­hed for en­gel­ske fi lm og se­ri­er. Uan­set om vi ta­ler hi­sto­ri­ske fi lm, kri­mi­er el­ler ko­me­di­er. I den nye en­gel­ske kri­mi- miniserie i tre af­snit får jeg det he­le på en gang. For der er bå­de ta­le om en kri­mi, den fo­re­går på god­set Pem­ber­ley fra BBC- se­ri­en ’ Stolt­hed og for­dom’. Og så hand­ler se­ri­en om mr. og mrs. Dar­cy seks år eft er de­res bryl­lup.

DR1 LØR­DAG 20.00 JACOB STAEHELIN Sport­s­chef

Su­per­liga- af­slut­ning

Sport Den dan­ske su­per­liga er næ­sten ved vejs en­de. To run­der re­ste­rer, og søn­da­gens mest in­ter­es­san­te kamp spil­les i Es­b­jerg, hvor FC Vestsjæl­land kom­mer på be­søg. Gæ­ster­ne skal vin­de, hvis de skal over­le­ve. Det skal nok sik­re nervøst spil og et hav af fejl­af­le­ve­rin­ger - men spæn­din­gen er der!

CA­NAL 9 SØN­DAG 16.00

Hel­la Joof og Ka­ren Thi­sted el­sker mænd og ta­ger nu i fem pro­gram­mer Dan­mark rundt for at teg­ne et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af da­gens mand KIR­STEN ER­LENDS­SON Jour­na­list ’ Dokumentar Vi ved, hvor­dan det en­der for 8- åri­ge Magnus, der i be­gyn­del­sen af året fi k kon­sta­te­ret en uhel­bre­de­lig svulst i hjer­nen. Med nul pro­cent chan­ce for at over­le­ve tog for­æl­dre­ne al­li­ge­vel kam­pen op mod ti­den i håb om, at be­hand­ling i ud­lan­det kun­ne hjæl­pe. Det er et pro­gram, der SKAL ses, selv om det bli­ver gen­nem tå­rer. Vi må al­drig hol­de op med at kæm­pe!

Kam­pen for Magnus’

Hel­la og Ka­ren går på man­dej­agt: Krop­pen som et kunst­værk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.