Hel­la og Ka­ren på man­dej­agt Hel­la Joof og Ka­ren Thi­sted el­sker mænd og ta­ger nu i fem pro­gram­mer Dan­mark rundt for at teg­ne et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af da­gens mand ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Mænd kø­rer på nog­le helt an­dre fre­kven­ser end vi kvin­der

NY SE­RIE

Det er i år 100 år si­den, at de dan­ske kvin­der fik stem­me­ret. Og dét fejrer de to jour­na­li­ster Hel­la Joof og Ka­ren Thi­sted ved at gå på man­dej­agt.

Si­den mær­ke­da­gen i 1915, hvor grund­loven blev æn­dret, har de dan­ske kvin­der slå­et sig på bry­stet og brugt den nye ind­fly­del­se til at vi­se, at de da sag­tens kan kla­re sig selv! Men hvor har det ef­ter­ladt man­den?

Er det rig­tigt, at han nu lig­ger og gis­per un­der tø­f­len? Har han over­ladt al magt til kæ­re­sten, ko­nen, ma­dam­men?

Hel­la Joof og Ka­ren Thi­sted el­sker mænd! Der­for ta­ger de nu i fem pro­gram­mer Dan­mark rundt for at teg­ne et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af da­gens mand. Og i det før­ste af fem af­snit stil­ler de to stær­ke da­mer skar­pt på man­dens krop - bå­de når den trim­mes, dyr­kes, ud­stil­les og bru­ges.

Krop, sind og sjæl

Men her stop­per Hel­la og Ka­ren selv­føl­ge­lig ik­ke. De føl­gen­de fem tors­da­ge un­der­sø­ges den dan­ske mand i bå­de krop, sind og sjæl. Og Hel­la Joof si­ger: » Mænd kø­rer på nog­le helt an­dre fre­kven­ser end vi kvin­der. Og dét er med til at gø­re dem så in­ter­es­san­te. «

Og Hel­la er selv­føl­ge­lig ik­ke ale­ne. Så­le­des om­dø­bes DR K i he­le uge 23 til ’ DR Kvin­der’. Og ka­nal­chef Flem­m­ing He- de­gaard Lar­sen si­ger:

Der er in­gen tvivl om, at grund­lovs­æn­drin­gen i 1915 har haft en stor be­tyd­ning ik­ke ba­re for kvin­der­ne, men og­så helt over­ord­net for vo­res de­mo­kra­ti og sam­fund. DR1 TORS­DAG 21.00 ’ HEL­LA OG KA­REN EL­SKER MÆND’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.