Hat­ten af for KIF

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kim An­der­sten var KIFs bed­ste spil­ler. Fo­to: Claus Fi­sker

OP­TAK­TEN TIL DEN før­ste DM- fi na­le har budt på en del spe­ku­la­tio­ner om­kring et magtskift e i dansk her­re­hånd­bold. Er det ik­ke Skjerns tur nu? Ser de grøn­blu­se­de ve­stjy­der ik­ke stær­ke­st ud? Og har de ik­ke li­ge præ­cis nu den nød­ven­di­ge selv­til­lid eft er et im­po­ne­ren­de for­år? Og er KIF Kol­ding Kø­ben­havn ik­ke da­let mar­kant i ni­veau si­den eft er­å­ret?

Fi­na­le­se­ri­en er ble­vet vur­de­ret no­gen­lun­de li­ge – fl ere eks­per­ter har så­gar ud­pe­get Skjern som fa­vo­rit­ter til at snup­pe DM- tit­len fra de for­sva­ren­de me­stre fra KIF. Og snak­ken om al­de­ren på de bæ­ren­de KIF- spil­le­re – Kasper Hvidt ( 39), Lars Jør­gen­sen ( 37), Bo Spel­ler­berg ( 35), Tor­sten La­en ( 35) – er for Gud ved hvil­ken gang eks­plo­de­ret.

Og for Gud ved hvil­ken gang har de ru­ti­ne­re­de KIF- spil­le­re gi­vet kri­ti­ker­ne et klok­ke­klart svar på til­ta­le. For der var klas­se­for­skel, da KIF i aft es på ude­ba­ne ud­klas­se­re­de og ud­ra­de­re­de Skjern i den før­ste DM- fi na­le. Over­be­vi­sen­de 24- 30 vandt Kol­ding- kø­ben­hav­ner­ne i den før­ste DM- fi na­le i Mes­se­cen­ter Her­ning.

Hvis der skul­le væ­re la­vet en fi lm­pla­kat eft er kam­pen, vil­le det væ­re med gi­gan­ti­ske bil­le­der af Kasper Hvidt og Kim An­der­s­son. For de to KIF- spil­le­re sat­te sig tungt på ho­ved­rol­ler­ne i op­gø­ret. Ve­te­ra­nen Hvidt har i den­ne sæ­son haft fl ere ud­fald end nor­malt, spe­ci­elt eft er VM- pau­sen, men ke­e­pe­ren vi­ste, at han sta­dig til­hø­rer ver­den­se­li­ten, da han igen og igen red­de­de skud­de­ne fra de me­re og me­re selv­til­lids­for­lad­te Skjern- spil­le­re.

Det hø­rer med til for­kla­rin­gen, at Skjern- spil­ler­ne i sand­hed hel­ler ik­ke gra­ve­de dybt i kva­li­tetskruk­ken, når de send­te de­res skud af sted, men det skal ik­ke ta­ge no­get fra Kasper Hvidt, som le­ve­re­de til per­fek­tion mel­lem stæn­ger­ne.

Off en­sivt var det som nævnt den sven­ske stjer­ne Kim An­der­s­son, der fra sin høj­re ba­ck fi k Skjern- for­sva­ret til at se hjæl­pe­løst ud. Han de­mon­stre­re­de det helt over­leg­ne over­blik, han er ud­sty­ret med, og så var der og­så til­stræk­ke­ligt med kr­udt i ven­stre skul­der til, at han selv bød ind med fl ot­te mål. JEG TIL­LA­DER MIG på dansk hånd­bolds veg­ne at ærg­re mig helt vildt over, at An­der­s­son skift er til Ystad eft er den­ne sæ­son.

Kim An­der­s­son har på grund af en al­vor­lig ska­de i sin ven­stre skul­der ik­ke få­et sat det aft ryk, man kun­ne hå­be, i de tre år har han væ­ret i den dan­ske klub. Og det er ær­ger­ligt, for hans ni­veau – når han har en funk­tio­nel skul­der – er så højt, at han sta­dig kan gå ind på et hvil­ket som helst klubhold i ver­den. Han er en fryd for hånd­bol­dø­jet og et scoop for den dan­ske liga. Men nu må vi nø­jes med at ny­de hans frem­ra­gen­de kva­li­te­ter for sid­ste gang på søn­dag i re­tu­ro­p­gø­ret.

Selv­om An­der­s­son og Hvidt før­te an på KIF, så skal det med, at det var en hel­støbt hol­dind­sats, hvor al­le le­ve­re­de med im­po­ne­ren­de kva­li­tet og kon­cen­tra­tion. KIFer­nes ek­stre­me ru­ti­ne vi­ste sig, da det vir­ke­lig gjaldt. Bå­de den in­di­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve.

Til gen­gæld så det ud til, at Skjern blev fuld­stæn­dig lam­met af kam­pens be­tyd­ning. Det var klub­bens før­ste DM­fi na­le si­den 2003 – og den tred­je i alt. Omvendt var det KIFs 19. DM- fi na­le. Jeg kan ik­ke li­ge nu hu­ske et stør­re sam­men­brud i en DM- fi na­le, end det ve­stjy­der­ne bød ind med. Fle­re af de bæ­ren­de pro­fi ler i de­res fl ot­te pe­ri­o­de eft er VM­pau­sen ram­te slet ik­ke da­gen. Ni­ko­laj Mar­kus­sen be­vi­ste end­nu en gang, at han ryster på hån­den i de stør­ste kam­pe. Las­se Mik­kel­sen, Hen­rik Møl­l­gaard og ke­e­per Sø­ren Pe­der­sen ram­te hel­ler ik­ke da­gen. Ja, de ram­te vel ik­ke en­gang ski­ven… SKJERN- TRÆ­NER OLE NØR­GAARD spil­le­de og­så taktisk fal­lit. El­ler og­så for­søm­te hans spil­le­re at fø­re pla­ner­ne ud i li­vet. Det vir­ker i hvert fald me­get mær­ke­ligt, at Skjerns de­fen­siv var så pas­siv. De for­må­e­de slet slet ik­ke at kom­me frem og få KIFs spil stop­pet, og hvis man la­der KIFs dyg­ti­ge bold­spil­le­re – Lukas Karls­son, Bo Spel­ler­berg og Kim An­der­s­son – få lov at hol­de bol­den i gang og bro­de­re sig igen­nem, så er det det sam­me som at på­ta­ge sig ta­be­rens rol­le på for­hånd.

Og så­dan gik det alt­så og­så. Så eft er­tryk­ke­ligt, at jeg ik­ke er i nær­he­den af at kun­ne få øje på Skjerns chan­cer for sam­let sejr, selv­om de har et re­tu­ro­p­gør på søn­dag i Brønd­by Hal­len til at ven­de tin­ge­ne. Respekt til KIF Kol­ding Kø­ben-

DM- FI­NA­LE, 1. KAMP

Pau­sestil­ling: 11- 15 Re­tur­kamp søn­dag kl. 20.15

I slut­fa­sen bød Da­ni­el Svens­son ind med ræk­ke vig­ti­ge scor­in­ger, da det el­lers så ud til, at KIF var ved at gø­re sej­ren til to­cif­ret. Sublim præ­sta­tion af den sven­ske stjer­ne. Han var det helt cen­tra­le off en­si­ve om­drej­nings­punkt som bå­de is­ce­ne­sæt­ter og målsco­rer. Kasper Hvidt pil­le­de

glan­sen af Skjerns spil­le­re det me­ste af

kam­pen. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.