DET GÅR I SPLATT

Støt­ten til Sepp Blat­ter er smul­dret ti­me for ti­me, og en jor­dansk prins kan bli­ve afl øser for den magt­ful­de FI­FA- præ­si­dent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PRES­SET VOK­SER Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Hvis ons­dag var tids­punk­tet, hvor FI­FA gik i gra­nat­chok eft er ar­re­sta­tio­ner og kor­rup­tions­ankla­ger mod syv FI­FA- med­lem­mer, bød da­gen i går på me­re sam­men­brud og selvransa­gel­se for fod­bol­dens ver­dens­for­bund.

FI­FAs sid­den­de præ­si­dent, Sepp Blat­ter, for­søg­te da­gen igen­nem at klin­ke skå­re­ne. Et næ­sten sta­kån­det for­søg på et red­de sit kan­di­da­tur før da­gens præ­si­dentvalg.

For ba­re få da­ge si­den lig­ne­de den 79- åri­ge schweizer el­lers en mand, der ik­ke kun­ne væl­tes, og som skul­le ha­ve fi re år me­re på po­sten. Trods mas­siv kri­tik af slut­run­de­pla­ce­rin­ger i Rusland og Qa­tar har Sepp Blat­ter med sin sans for det stor­po­li­ti­ske spil og magt­kam­pe al­tid sør­get for at hol­de sin ryg så me­get fri, at han bil­led­ligt talt kun­ne bør­ste jak­ke­sæt­tet fri for lidt støv og el­lers fort­sæt­te sit do­mæ­ne, som om in­tet var hændt. sig selv. Vær­re er det for­ment­lig, at in­gen end­nu har det ful­de over­blik over, hvor langt ind i FI­FAs kor­ri­do­rer rå­d­den­ska­ben har bredt sig.

FBI har an­gi­ve­ligt sam­let et yderst be­la­sten­de be­vis­ma­te­ri­a­le mod FI­FA med vel­vil­lig hjælp fra Chuck Bla­zer, et tid­li­ge­re med­lem af ek­se­ku­tiv­ko­mitéen, der og­så har age­ret som mi­kro­fonud­sty­ret muld­varp for det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI. Og selv om Sepp Blat­ter på­berå­ber sig ik­ke selv at væ­re ind­blan­det i kor­rup­tions­skan­da­len, er det svært ik­ke at ha­ve et me­dansvar for tin­ge­nes til­stand eft er 17 år på præ­si­dent­po­sten.

Det var den er­ken­del­se, der på skan­da­lens an­den­dag tvang en be­væ­get Mi­chel Plat­i­ni til at træk­ke UE­FAs støt­te og di­rek­te op­for­dre FI­FA- bos­sen til at gå af.

» Jeg har al­tid sagt, at Sepp Blat­ter er som en on­kel for mig, men nok er nok. Hvis jeg ik­ke kan for­tæl­le ham, at det er tid at stop­pe, hvem kan så. Sandheden skal kun­ne si­ges mel­lem ven­ner, « er­klæ­re­de Plat­i­ni, der var vi­ce- præ­si­dent for VM, da Frank­rig kun­ne kå­res som ver­dens­me­ster på hjem­me­ba­ne i 1998 – li­ge eft er, Blat­ter for før­ste gang blev valgt som FI­FA- præ­si­dent.

» Jeg sag­de til ham ( Blat­ter, red.), at det var på ti­de at gå. Han sva­re­de, at det kun­ne han ik­ke ba­re gø­re så plud­se­ligt, « for­kla­re­de Plat­i­ni, som an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve kne­bet en tå­re fra ta­ler­sto­len.

Mi­chel Plat­i­nis dol­ke­stød vil ik­ke væ­re nok i sig selv til at væl­te Blat­ter. Men hvis langt ho­ved­par­ten af UE­FAs de­le­ge­re­de ven­der den sid­den­de præ­si­dent ryg­gen, er sig­na­let ik­ke til at ta­ge fejl af. Blat­ter skal væk. Nu. Hvis skan­da­len skal ind­dæm­mes.

Al­ter­na­ti­vet er ik­ke svært at få øje på. Den jor­dan­ske prins Ali Bin Hus­se­in er ene­ste mod­kan­di­dat. Han er så rig, at Mi­chel Plat­i­ni i sig selv ser det som en styr­ke. En rig mand la­der sig ik­ke så­dan kor­rum­pe­re, me­ner den fran­ke UE­FA- præ­si­dent.

» Prins Ali er fuldt be­ret­ti­get. Han er ung, am­bi­tiøs, og det er der­for, jeg støt­ter ham. Han kan gø­re no­get godt og ska­be for­an­dring. Han be­hø­ver hel­ler ik­ke pen­ge, for­di han er en prins, « ar­gu­men­te­rer Plat­i­ni.

GÅRS­DA­GENS UD­VIK­LING

HER ER EN

06.00:

FI­FAs stor­sponso­rer Co­ca- Co­la og McDo­nalds kræ­ver hand­ling.

Det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, UE­FA, op­for­drer FI­FA til at ud­sæt­te præ­si­dentval­get.

FI­FA- præ­si­dent Sepp Blat­ter afl yser plan­lag­te mø­der og ind­kal­der i ste­det til et kri­se­mø­de om skan­da­len.

Ruslands præ­si­dent, Vla­di­mir Pu­tin, blan­der sig i de­bat­ten og støt­ter Blat­ter. Ruslands VM- vært­skab i 2018 er un­der mi­stan­ke for kor­rup­tion.

Mi­chel Plat­i­ni af­slø­rer, at UE­FA ik­ke vil ude­luk­ke et VM- boycot, hvis Blat­ter bli­ver gen­valgt som FI­FA- præ­si­dent. » Vi vil hol­de al­le mu­lig­he­der åb­ne, « si­ger Plat­i­ni.

09.00:

11.00:

13.00:

14.30:

15.00:

UE­FA- præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni for­tæl­ler, at han har mød­tes med Sepp Blat­ter og for­søgt at få ham til at gå af. Det næg­ter Blat­ter at gø­re.

Sepp Blat­ter åb­ner FI­FA- kon­gres­sen i Zürich for­ud for præ­si­dentval­get. » Man­ge hol­der mig an­svar­lig for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­sam­fund. Men jeg kan ik­ke over­vå­ge al­le he­le ti­den, « ly­der hans for­svar på den se­ne­ste tids an­kla­ger.

17.00:

FI­FA.- præ­si­dent Sepp Blat­ter åb­ne­de i går ef­ter­mid­dag FI­FA- kon­gres­sen i Schweiz, ef­ter blandt an­det et mø­de

med UE­FA- præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni ( øverst th.), der op­for­dre­de Blat­ter til

at gå af. Fo­to: Reu­ters, EPA

over­sigt over, hvad der ske­te i går i for­bin­del­se med kor­rup- tions­sa­gen mod FI­FA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.