Så­dan væl­ges den nye FI­FA- præ­si­dent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIS MAGTSKIF­TET I

FIFAtop­pen skal gen­nem­fø­res ved da­gens valg, kræ­ver det mas­siv op­bak­ning til Sepp Blat­ters eneud­for­drer, Prins Ali Bin Hus­se­in ( fo­to her­un­der).

FI­FAS 209 MED­LEM­MER

skal stem­me om, hvem der i de næ­ste fi­re år skal væ­re præ­si­dent for fod­bol­dens ver­dens­for­bund. Ud­over den eu­ro­pæ­i­ske fod­bol­du­ni­on UE­FA er med­lem­mer­ne fra de kon­ti­nen­tale for­bund, CAF, AFC, OFC, CONCACAF og CON­ME­BOL.

AL­LE 209 MED­LEM­SLAN­DE

har en stem­me uan­set stør­rel­se. Hvil­ket vil si­ge, at bet­te Dan­mark ( el­ler Cay­man Islands) har sam­me lod i vægtskå­len som Bra­si­li­en med godt 200 mio. ind­byg­ge­re.

KAN­DI­DA­TER­NE TA­LE

KAN

i alt 50 mi­nut­ter, før af­stem­nin­gen går i gang. Det er sid­ste ud­kald, hvis man vil ven­de stem­nin­gen.

HVIS UD­SKÆLD­TE SEPP

Blat­ter skal gen­vin­de sin sta­tus som FI­FA- præ­si­dent, kræ­ver det 140 stem­mers fler­tal i før­ste run­de el­ler to tred­je­de­le af de stem­me­be­ret­ti­ge­de.

det, fin­der end­nu en af­stem­ning sted, hvor der blot kræ­ves al­min­de­ligt fler­tal.

HAR HAN IK­KE

IFØL­GE UE­FA- PRÆ­SI­DENT

Mi­chel Plat­i­ni ( fo­to her­over) kan Prins Ali reg­ne med 45 el­ler 46 stem­mer fra Eu­ro­pa.

GEN­NEM

ÅRE­NE

HAR

Sepp Blat­ter dog sør­get for at hen­te man­ge støt­ter i bå­de Afri­ka og Asi­en, så trods an­kla­ger om kor­rup­tion og Eu­ro­pas di­stan­ce­ring af den 79- åri­ge schweizer er han ik­ke slå­et på for­hånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.