’ Har sjæl­dent set de

Tin­koff - Saxos tid­li­ge­re hold­fo­to­graf fan­ge­de Bjar­ne Ri­is’ og Al­ber­to Con­ta­dors gen­syns­glæ­de i må­l­om­rå­det eft er ons­da­gens Giro d’Ita­lia- eta­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­RE END 1000 ORD Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Tim De Wa­e­le er man­den bag det kær­li­ge bil­le­de af Bjar­ne Ri­is og Al­ber­to Con­ta­dor, der krammer hin­an­den eft er ons­da­gens eta­pe i Giro d’Ita­lia.

Bjar­ne Ri­is og Al­ber­to Con­ta­dor har næp­pe set me­get til hin­an­den på det se­ne­ste, men eft er ons­da­gens 17. eta­pe i Giro­en, der slut­te­de i Lu­ga­no, Schweiz, hvor beg­ge bor til dag­lig, fi k de to et kort øje­blik med hin­an­den.

Det for­tæl­ler Tim De Wa­e­le, der har ar­bej­det un­der Bjar­ne Ri­is som Tin­koff - Saxos of­fi ci­el­le hold­fo­to­graf i 10 år, til BT.

» Jeg har set dem gla­de før, men sjæl­dent så gla­de, « si­ger Tim De Wa­e­le, der ik­ke læn­ge­re er den off ci­el­le hold­fo­to­graf, men nu ta­ger bil­le­der af cy­kel­hol­det for fl ere af Tin­koff - Saxos sponso­rer.

Tin­kov blev væk

Oleg Tin­kov, der­i­mod, var ik­ke til ste­de i må­l­by­en. Han hav­de par­ke­ret sin rus­si­ske ex­cen­tri­ci­tet i Ita­li­en for en dag. Luft en har væ­ret gan­ske kold mel­lem Ri­is og Tin­kov si­den brud­det i slut­nin­gen af marts, og De Wa­e­le jo­ker med, at rus­se­ren må­ske pri­o­ri­te­re­de så­dan for net­op at und­gå at stå an­sigt til an­sigt med Ri­is.

» Jeg tror, den ene­ste, der ik­ke bli­ver glad for at se bil­le­det, er Oleg Tin­kov, « si­ger Tim De Wa­e­le og slår en lat­ter op.

Bjar­ne Ri­is eje­de Tin­koff - Saxo, der gen­nem ti­den har haft man­ge an­dre nav­ne, fra 1999 til 2013. Han var så­le­des man­den, der i 2011 hen­te­de Al­ber­to Con­ta­dor til cy­kel­hol­det, og si­den har de to op­le­vet bå­de ned- og op­tu­re sam­men.

PÅ VEJ MOD SEJ­REN

Det var hæv­nens ti­me for Al­ber­to Con­ta­dor på Giro d’Ita­li­as 18. eta­pe i går. Spa­ni­e­ren sva­re­de igen på Asta­nas ufi ne an­greb tirs­dag og ud­byg­ge­de for­sprin­get til for­føl­ger­ne.

Me­get skal gå galt, hvis ik­ke Con­ta­dor skal hol­de den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je he­le vej­en.

Den ru­ti­ne­re­de bel­gi­er Phi­lip­pe Gil­bert kør­te frem­ra­gen­de på eta­pens sid­ste styk­ke og fi k sin an­den eta­pe­sejr i år, men dra­ma­et ud­spil­le­de sig an­det­steds i lø­bet.

Tirs­dag var der sta­dig en vis spæn­ding i det ita­li­en­ske

Bjar­ne Ri­is og Al­ber­to Con­ta­dor var gla­de for at se hin­an­den i må­l­om­rå­det ef­ter ons­da­gens Giro d’Ita­lia- eta­pe.

Fo­to: Tim De Wa­e­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.