Em så gla­de’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

eta­pe­løb, hvor ita­li­en­ske Fa­bio Aru fra Asta­na lå blot få mi­nut­ter eft er Con­ta­dor i klas­se­men­tet. På 16. eta­pe blev Con­ta­dor ramt af en de­fekt, og da brød Asta­na de uskrev­ne reg­ler om ik­ke at an­gri­be og gjor­de net­op det på spa­ni­e­ren. Det gav bag­slag, da Con­ta­dor kør­te kon­kur­ren­ter­ne ag­ter­ud.

I går smæk­ke­de Con­ta­dor til­ba­ge i sam­me stil, som Asta­na hav­de gjort få da­ge for­in­den. Den­ne gang var det Asta­nas Mi­kel Lan­da, Con­ta­dors nær­me­ste for­føl­ger, der blev fan­get bag et styrt. Med Asta­nas se­ne­ste ure­ne an­greb i tan­ker­ne gav Con­ta­dor igen fra sam­me skuff e, da han be­or­dre­de Team Tin- koff - Saxo- hol­det i front for at ska­be et hul til Lan­da.

Fem mi­nut­ter for­an

Det lyk­ke­des, og Con­ta­dor skab­te selv et for­spring på et mi­nut til Lan­da. Un­der­vejs tab­te Con­ta­dor sin kæ­de, men han var hur­tig i ak­tion igen og kør­te i mål sam­men med Ry­der Hej­se­dal over et mi­nut for­an bå­de Mi­kel Lan­da og den tid­li­ge­re førsteud­for­drer Fa­bio Aru.

I det sam­le­de klas­se­ment er Con­ta­dor nu 5.15 for­an Lan­da og 6.05 for­an Aru. og Asta­na- hol­det får me­re end svært ved at æn­dre på det fak­tum i de kom­men­de da­ge.

End­nu mang­ler der tre eta­per af Giro d’Ita­lia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.