Hel­dig­vis er Con­ta­dor lang­som

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RENHEDEN I CY­KEL­SPOR­TEN er al­tid til de­bat. For­stå­e­ligt nok, når man er ble­vet snydt et hav af gan­ge. Af ryt­te­re, der for­sik­rer, at alt er, som det skal væ­re - for så at ry­ge i fæl­den. Af tid­li­ge­re in­vol­ve­re­de i spor­ten, der præ­di­ke­de løs og si­den blev af­slø­ret som ge­me­ne skur­ke.

Men hvis man ka­ster et blik på Giro- før­en­de Al­ber­to Con­ta­dors im­po­ne­ren­de ridt op af den le­gen­da­ri­ske Mor­tiro­lo- stig­ning tirs­dag, er der lidt trøst at fi nde. Jeg si­ger ik­ke, at Al­ber­to Con­ta­dor er ren som sne, for det ved jeg ik­ke. Jeg ved hel­ler ik­ke, om det mod­sat­te er til­fæl­det, men de simp­le tal for­tæl­ler dog en op­ti­mi­stisk hi­sto­rie om en an­den tid i cy­kel­spor­ten. LAD OS TA­GE det ud­gangs­punkt, at Al­ber­to Con­ta­dor le­ve­re­de, hvad han kun­ne på stig­nin­gen. For­di han var tvun­get ud i et hid­sigt for­svar af trøj­en, da Asta­na valg­te at gå med i Ka­tus­has an­greb, mens Con­ta­dor hav­de en de­fekt. Med Mi­kel Lan­da og Fa­bio Aru, de to vær­ste kon­kur­ren­ter, for­an, var Tin­koff - Saxos es pres­set i en grad, der må ha­ve frem­pro­vo­ke­ret det yp­per­ste, han kun­ne.

Og han ræ­se­de, gjor­de han. Det var ba­re ik­ke ret hur­tigt, når man ser på de be­tænd­te ti­der, der blev sat på sam­me stig­ning i epo­ens år­ti, 90er­ne.

RE­KOR­DEN ER DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.