AaB har man­ge spørgs­måls­tegn

Al­lan Gaar­de får travlt med at sam­men­sæt­te trup­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­TID Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Hvor fort­sæt­ter Ni­ck­las He­le­ni­us kar­ri­e­ren, når hans le­je­aft ale med AaB ud­lø­ber med ud­gan­gen af ju­ni?

» In­tet er af­gjort. Min agent ( Mads Bach Lund, red.) ar­bej­der på høj­tryk for at fi nde en løs­ning. Men eft er­som jeg er på kon­trakt med Aston Vil­la en sæ­son me­re, kan jeg ik­ke af­vi­se, at min nær­me­ste frem­tid kom­mer til at lig­ge her, « si­ger Ni­ck­las He­le­ni­us, hvis co­me­ba­ck til dansk fod­bold eft er kun en en­kelt sæ­son i den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague med ot­te fuld­træff ere har væ­ret en blan­det for­nø­jel­se.

AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, stil­ler sig tviv­len­de over for, hvor- vidt Ni­ck­las He­le­ni­us og­så spil­ler i klub­ben eft er som­mer­fe­ri­en.

» Som ud­gangs­punkt er han in­ter­es­sant for os. Men det er op til Aston Vil­la, hvad der skal ske. Det er jo dem, der har ret­tig­he­der­ne til hans kom­pe­ten­cer, « si­ger Al­lan Gaar­de, der er me­re op­ti­mi­stisk, hvad an­går Thomas Ene­vold­sens frem­tid i klub­ben.

I di­a­log

» Den le­je­aft ale, vi har med KV Me­che­len ( bel­gisk klub, red.) om­kring Thomas Ene­vold­sen, ud­lø­ber om en må­ned. Men vi er i di­a­log med ham og har med­delt, at vi ger­ne vil ha­ve ham i vo­res trup , « si­ger Al­lan Gaar­de.

Han op­ly­ser, det sam­me er til­fæl­det med Anders K. Ja­cob­sen og Hen­rik Dals­gaard, der eft er som­mer­fe­ri­en kan ind­le­de for­hand­lin­ger med an­dre klub­ber, da de­res kon­trak­ter med AaB ud­lø­ber til nytår.

Og­så midt­ba­ne­fl øj­en Ni­co­laj Thom­sens fod­bold­frem­tid i AaB er uvis.

» Vi har gi­vet ham fri fra træ­nin­gen et par da­ge, så han kan se for­hol­de­ne i den uden­land­ske klub, som ger­ne vil kø­be ham af os, eft er. Pla­nen er, at han er til­ba­ge i AaB fre­dag ( i dag, red.), og at han spil­ler kamp for os søn­dag i Sil­ke­borg, « si­ger Al­lan Gaar­de.

Han øn­sker ik­ke at be­kræft e, at det er den fran­ske klub Nan­tes, man for­hand­ler med.

Men bli­ver Ni­co­laj Thomsen solgt, har AaB iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ud­sigt til at ge­ne­re­re et over­skud på års­regn­ska­bet på mini­mum 10 mio. kro­ner.

So­lid øko­no­mi

Det tal øn­sker AaBs ad­mi­ni­stren­de di­rek­tør, Step­han Schors, ik­ke at kom­men­te­re.

» Vi har en so­lid øko­no­mi, hvor det ik­ke læn­ge­re er nød­ven­digt at læg­ge pen­ge til si­de, og ska­ber vi ek­stra ind­tæg­ter som ek­sem­pel­vis trans­fe­rind­tæg­ter, skal det ge­nin­ve­ste­res i trup­pen, og det gæl­der na­tur­lig­vis og­så nu, « si­ger Step­han Schors.

» En del af vo­res mis­sion er at væ­re øko­no­misk bæ­re­dyg­tig. Det be­ty­der for os, at vi al­tid skal sø­ge at be­va­re en egen­ka­pi­tal sva­ren­de til det, vi fi k ind i sid­ste års ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se. Egen­ka­pi­tal ud­over det­te kan in­ve­ste­res sport­s­ligt og kom­merci­elt in­den for ram­mer­ne af mis­sio­nen, « si­ger Step­han Schors om AaBs nye og snart off ent­lig­gjor­te stra­te­gi­plan for 2015- 2017, der og­så in­de­hol­der bå­de sport­s­li­ge og kom­merci­el­le in­ve­ste­rin­ger in­den for ram­mer­ne af fod­bol­den.

I den­ne gø­res det blandt an­det klart, at AaBs fremad­ret­te­de am­bi­tion er at hol­de sig i top­pen af dansk fod­bold.

Ni­ck­las He­le­ni­us ved end­nu ik­ke, om han spil­ler for AaB i næ­ste sæ­son, el­ler om han skal re­tur til Aston Vil­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.