AaB ta­ger på strop­pe­tur i de nor­ske fj el­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­START Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Når AaB på næ­ste søn­dag, 7. ju­ni, mod FC Nord­s­jæl­land har spil­let den sid­ste kamp i in­de­væ­ren­de Su­per­liga- sæ­son, er der dømt to ugers fe­rie.

Men al­le­re­de da­gen eft er træ­nings­star­ten 22. ju­ni kan klub­bens første­holds­spil­le­re se frem til at kom­me på hårdt ar­bej­de.

» Vi ta­ger spil­ler­ne med op på fj el­det ved Sta­van­ger i Nor­ge. Hvad der helt kon­kret skal ske, er spil­ler­ne end­nu ik­ke in­for­me­ret om. Men der er ta­le om et fi re da­ges op­hold af so­ci­al ka­rak­ter, « op­ly­ser AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de .

Ken­der om­rå­det

Fra sin tid som Tip­pe­liga- spil­ler i Viking ken­der han selv om­rå­det om­kring Sta­van­ger ud­mær­ket. Der­for er det ik­ke utæn­ke­ligt, at AaB­spil­ler­ne blandt an­det kom­mer på fy­sisk ud­mar­ven­de van­dre­tu­re.

» De se­ne­ste år har vi på grund af Eu­ro­pa Cup- del­ta­gel­se ik­ke haft mu­lig­hed for at ta­ge på en ryste sam­men- tur som den­ne. Det er der nu, og da vi sam­ti­dig by­der Lars Søn­der­gaard ( ny ch­eft ræ­ner, red.) vel­kom­men, me­ner vi, at et ar­ran­ge­ment som det­te kan kom­me bå­de ham og trup­pen til go­de, « si­ger Al­lan Gaar­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.