Ik’ igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EXIT Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk

Det var ik­ke til at se, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki lå 67 plad­ser hø­je­re på ver­dens­rang­li­sten end Julia Gör­ges. I går røg dan­ske­ren ud i an­den run­de af French Open, da hun tab­te til ty ske­ren med 4- 6, 6- 7.

Det var og­så en yderst skuff et Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der ud­tal­te sig på pres­se­mø­det eft er kam­pen.

» Jeg tro­e­de på det he­le vej­en, og jeg for­søg­te at fi gh­te mig ud af de van­ske­lig­he­der, som Gör­ges gav mig. Selv­om hun spil­le­de præ­cis, som jeg for­ven­te­de, kom spil­let al­drig rig­tigt til at fun­ge­re for mig, « sag­de hun iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP.

Langt fra sit bed­ste

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re træ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen er me­get enig i, at spil­let al­drig kør­te for dan­ske­ren.

» Hun spil­le­de slet ik­ke op til sit bed­ste. Hen­des at­ti­tu­de og kro­p­s­sprog på ba­nen var dår­lig, og det vir­ke­de slet ik­ke til, hun var til ste­de, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen til BT.

Den 25- åri­ge dan­sker har nu spil­let sin sid­ste kamp på grus­un­der­la­get i den­ne sæ­son. Her er det blandt an­det ble­vet til et fi na­le­ne­der­lag i Stutt­g­art.

» Jeg har i den­ne sæ­son vun­det fl ere kam­pe på grus, end jeg sam­men­lagt har vun­det de fo­re­gå­en­de to år. Mi­ne for­vent­nin­ger til del­ta­gel­sen var der­for sto­re, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, som har tabt al­le tre op­gør på grus mod Julia Gör­ges.

Glæ­der sig til Wim­b­ledon

French Open har al­drig væ­ret dan­ske­rens fa­vo­rit­tur­ne­ring. Si­den hun de­bu­te­re­de i den fran­ske Grand Slam- tur­ne­ring i 2007, er hun al­drig kom­met læn­ge­re end en kvart­fi na­le. Langt de fl este op­træ­de­ner er endt i exit i en af de før­ste tre run­der.

Woz­ni­a­cki ser i ste­det frem til sæ­so­nens tred­je Grand Slam- tur­ne­ring, som star­ter om en må­ned i London.

» Næ­ste gang gæl­der det Wim­b­ledon, og som al­tid tror jeg på, at jeg kan vin­de tur­ne­rin­gen. Det grøn­ne græs i Wim­b­ledon pas­ser bed­re til mit spil end det rø­de grus her i Pa­ris, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Selv­om den 25- åri­ge dan­sker tri­ves bedst på det grøn­ne un­der­lag, ærg­rer det Mi­cha­el Mor­ten­sen, at det ik­ke blev til fl ere kam­pe i French Open.

» Hun vil­le stå me­get stær­ke­re men­talt, hvis hun hav­de vun­det nog­le kam­pe i tur­ne­rin­gen. Det kun­ne gav­ne hen­de, in­den det går løs i Wim­b­ledon, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.