Nu vil Uru­gu­ay ha­ve Suárez fri­fun­det

I kølvan­det på kor­rup­tions­skan­da­len i FI­FA vil Uru­gu­ays spil­ler­for­e­ning ha­ve Lu­is Suárez’ ka­ran­tæ­ne for bid slet­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØJ­NER CHAN­CEN Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Uru­gu­ays spil­ler­for­e­ning, MUFP, hå­ber på, at Lu­is Suárez kan få slet­tet sin ka­ran­tæ­ne på ni land­skam­pe, for­di FI­FA er in­vol­ve­ret i en kæm­pe kor­rup­tions­skan­da­le.

Lu­is Suárez modt­og sin ka­ran­tæ­ne un­der VM, som FI­FA står bag, da han bed Ita­li­ens Gi­o­r­gio Chiel­li­ni i skul­de­ren. Ud­over ka­ran­tæ­nen på ni land­skam­pe, blev han og­så ude­luk­ket fra al­le klub­tur­ne- rin­ger i fi­re må­ne­der.

Mens den sid­ste ka­ran­tæ­ne er ud­stået, må Lu­is Suárez fort­sat se til fra si­de­linj­en, når Uru­gu­ay spil­ler kam­pe. Han står blandt an­det til at mis­se det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab - Co­pa Ame­ri­ca - til som­mer.

Vil kæm­pe for ret­fær­dig­hed

Men på grund af den sto­re kor­rup­tions­sag i FI­FA, hvor fle­re højt­stå­en­de med­lem­mer blev an­holdt ons­dag, over­ve­jer den uru­gu­ay­an­ske spil­ler­for­e­ning at ap­pel­le­re­re ka­ran­tæ­nen, så man kan få glæ­de af Suárez på lands­hol­det.

» Hvis Lu­is Suárez er enig med os, vil vi be­de om, at hans ka­ran­tæ­ne bli­ver an- er an­kla­get for kor­rup­tion, « skri­ver spil­ler­for­e­nin­gen i et brev iføl­ge The Mir­ror.

Uru­gu­ays fod­bold­for­bund ap­pel­le­re­de Lu­is Suárez’ dom ef­ter VM- slut­run­den, men den blev først af­vist af FI­FA og si­den­hen af den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS. Al­li­ge­vel me­ner spil­ler­for­e­nin­gen, at den uru­gu­ay­an­ske an­gri­ber er ble­vet uret­fær­digt be­hand­let.

» Suárez er uden tvivl et of­fer for den­ne kor­rup­te or­ga­ni­sa­tion. Det er på ti­de, at vi står sam­men og kæm­per for ret­fær­dig­he­den, « ly­der det fra spil­ler­for­e­nin­gen.

Ef­ter den fa­mø­se hæn­del­se ved sid­ste års VM i Bra­si­li­en, hvor Lu­is Suárez bed Ita­li­ens Gi­o­r­gio Chiel­li­ni i skul­de­ren, fik uru­gu­ay­a­ne­ren ni kam­pes ka­ran­tæ­ne på lands­hol­det. Den dom vil Uru­gu­ays spil­ler­for­e­ning nu ha­ve slet­tet, for­di den blev fast­sat af FI­FA, der be­fin­der sig i et ge­val­digt stormvejr ef­ter an­kla­ger om kor­rup­tion. Fo­to: Reu­ters, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.