Ny sport­ska­nal fra 1. juli

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EU­ROSPORT DAN­MARK Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Dan­ske sport­s­in­ter­es­se­re­de kan godt be­gyn­de at glæ­de sig til 1. juli. Her lan­ce­res en spl­in­ter­ny ka­nal – Eu­rosport Dan­mark – nem­lig på tv.

Og se­er­ne kom­mer i go­de hæn­der. Så­le­des har ka­na­len an­sat blandt an­dre den tid­li- ge­re cy­kel­ryt­ter Bri­an Holm, den tid­li­ge­re ten­nis­spil­ler Mi­cha­el Mor­ten­sen samt de tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler­ne Bjar­ne Gold­bæk og Mi­cha­el Grav­gaard som eks­pert­kom­men­ta­to­rer.

Eu­rosport Dan­mark er en fu­sion mel­lem Canal8 Sport og Eu­rosport 2. Sam­men­læg­nin­gen af de to ka­na­ler føl­ger i kølvan­det på Di­scove­ry Networ­ks Dan­marks køb af Canal8 Sport og Ca­nal9.

TV- ka­na­len lover, at der på års­ba­sis vil bli­ve vist in­tet min­dre end 2.400 ti­mers li­ve­sport, her­i­blandt ten­nis, Su­per- og Bun­des­liga­fod­bold samt cy­kel­sport.

» Med Eu­rosport Dan­mark får vi en dansk sport­ska­nal, der styr­ker vo­res over­ord­ne­de sport­spor­te­føl­je. Lan­ce­rin­gen hæn­ger sam­ti­dig godt sam­men med op­kø­bet af Canal8 Sport og Ca­nal9. Beg­ge de­le er med til at styr­ke vo- res mål­sæt­ning om at le­ve­re top­sport til de dan­ske se­e­re, « si­ger Chri­sti­an Kemp, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Di­scove­ry Networ­ks Dan­mark.

Fir­ma­et op­ly­ser, at Eu­rosport Dan­mark kan ses hos TDC, Yousee, Boxer, AltI­box, Vi­a­sat og Te­lia, mens der fort­sat for­hand­les med de øv­ri­ge di­stri­butø­rer.

Ham­bur­ger SVs kro­a­ti­ske midt­ba­ne­spil­ler Ivo Ili­ce­vic til­jub­les af si­ne hold­kam­me­ra­ter ef­ter ud­lig­nin­gen til 1- 1 i den før­ste play off- kamp mod Karls­ruhe om end­nu en sæ­son i Bun­des­liga­en. Der er re­tur­kamp på man­dag. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.