På’en igen, Andersen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MIS­SE­DE MAT­CH­BOLD Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Ana­heim Ducks’ før­ste skud i bøs­sen til at nå Stan­ley Cup- fi­na­len ram­te for­bi, men Fre­de­rik Andersen og co. har ét me­re i fi­na­len i Western Con­fe­ren­ce. Og nok så vig­tigt: den af­gø­ren­de kamp fo­re­går i æn­der­nes egen byg­ning, Hon­da Cen­ter.

I den sjet­te kamp i bedst af syv- dra­ma­et nat­ten til i går dansk tid vandt Chi­ca­go Bla­ck­hawks på hjem­me­ba­ne 5- 2 ( 0- 0, 3- 1, 2- 1) og ud­lig­ne­de til 3- 3 i se­ri­en.

Chi­ca­go Bla­ck­hawks la­ve­de så­le­des en smuk ’ New York Ran­gers’, som et døgn for­in­den i fi­na­len i Ea­stern Con­fe­ren­ce mod Tampa Bay Ligh­t­ning og­så ud­lig­ne­de og tvang en sy­ven­de kamp frem.

Ef­ter en må­l­løs før­ste pe­ri­o­de slog Bla­ck­hawks til med tre mål på tre mi­nut­ter og 45 se­kun­der i an­den pe­ri­o­de.

I be­gyn­del­sen af tred­je pe­ri­o­de kom Ana­heim Ducks på 2- 3, men hjem­me­hol­det sva­re­de igen med to mål, beg­ge sig­ne­ret An­drew Shaw. Det sid­ste i tomt mål med 49 se­kun­der til­ba­ge.

Fre­de­rik Andersen blev pas­se­ret fi­re gan­ge på 22 skud og spil­le­de med en red­nings­pro­cent på be­sked­ne 81,8.

Det gjor­de ondt

Han var na­tur­lig­vis dybt skuf­fet ef­ter ne­der­la­get.

» Vi valg­te ik­ke de simp­le løs­nin­ger for at kom­me ud af egen zo­ne og få puck­en dybt i de­res zo­ne, så vi kun­ne få kla­ret det lan­ge skift. Det gjor­de ondt på os, og vi end­te med at lø­be rundt i egen zo­ne, og de fik tre mål på kort tid, « for­kla­re­de han ef­ter kam­pen på Ana­heim Ducks’ hjem­mesi­de

Den sy­ven­de kamp spil­les nat­ten til søn­dag dansk tid og af­gør, om Fre­de­rik Andersen bli­ver den an­den dan­sker i en Stan­ley Cup- fi­na­le.

Jan­nik Han­sen var den før­ste i 2011, da Van­co­u­ver Ca­nucks blev slå­et af Bo­ston Bru­ins.

Fre­de­rik Andersen må se Ma­ri­an Hos­sas skud gå i mål

i an­den pe­ri­o­de i Chi­ca­go Bla­ck­hawks’ 5- 2- sejr i den sjet­te kamp i Western Con­fe­ren­ce

fi­na­len. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.