Hel­le for Hel­le

BT - - NYHEDER - Phan@ bt. dk

KRYDS

Halv­de­len af dan­sker­ne er po­si­ti­ve an­gå­en­de Thor­nings øn­ske om fl ere pen­ge til vel­færd. An­der­le­des lun­ken er be­folk­nin­gens hold­ning til Ven­stres plan om at smække den off ent­li­ge pen­ge­kas­se i.

Hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hå­ber man, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt får over­be­vist dan­sker­ne om, at hun er den, der står vagt ved vel­færds­sam­fun­det.

Ven­stre og Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil der­i­mod spæn­de liv­rem­men ind og over­ve­jen­de hol­de de off ent­li­ge ud­gif­ter i ro.

Ind­til vi­de­re er det først­nævn­te, der ser ud til at nå bedst igen­nem med sit bud­skab, for i en ny Gallup- må­ling er dan­sker­ne mest po­si­ti­ve over­for Thor­nings ev­ne til at be­va­re og ud­byg­ge vel­færds­sam­fun­det. 39 pro­cent af dan­sker­ne næv­ner så­le­des stats­mi­ni­ste­ren, når de bli­ver stil­let spørgs­må­let. Det skri­ver Ber­ling­s­ke i dag.

Blot hver fem­te har Løk­ke som fa­vo­rit på det om­rå­de, mens hver tred­je op­fat­ter de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter som li­ge go­de - el­ler dår­li­ge - til at hånd­te­re frem­ti­den for Dan­marks vel­færd.

Ik­ke vil­de med nul­vækst

Løk­kes pro­blem på vel­færds­om­rå­det er til­sy­ne­la­den­de, at Ven­stres man­tra om nul­vækst er et be­greb, dan­sker­ne ik­ke er vil­de med. Nul­vækst be­ty­der med an­dre ord, at lan­dets off ent­li­ge ud­gift er ik­ke må vok­se sig stør­re end pris- og løn­ud­vik­lin­gen.

Ide­en om nul­vækst får om­kring hver tred­je dan­sker på kro­gen, mens re­ge­rin­gens be­dy­re­de mål, der ly­der på, Løk­ke som vel­fær­dens vog­ter:

» Hvis der er én, der har vist sig som en re­for­ma­tor af vel­færds­sam­fun­det, er det Lars Løk­ke. Han var jo den mi­ni­ster, der ind­før­te frit valg, så det ik­ke læn­ge­re er po­st­num­me­ret, der af­gør, hvil­ket sy­ge­hus man skal be­hand­les på, « si­ger hun til Ber­ling­s­ke og til­fø­jer:

» Man kan jo godt med et ud­gift sstop pri­o­ri­te­re nog­le om­rå­der frem for an­dre. Og det kan man, hvis man sam­ti­dig øn­sker at skæ­re ned nog­le ste­der. Og nu sy­nes vi, at det er ble­vet tid til at gi­ve ulands­bi­stand på ni­veau med det, FN an­be­fa­ler. «

Hver fj er­de ser for­bed­rin­ger

Selv­om dan­sker­ne bi­fal­der Thor­nings fremad­ret­te­de vel­færds­plan, vin­der hun til­sy­ne­la­den­de in­gen kryd­ser for re­ge­rin­gens ind­sats på vel­færds­om­rå­det de se­ne­ste fi re år. Blot hver fj er­de dan­sker me­ner, at stats­mi­ni­ste­ren har for­bed­ret vel­fær­den i Dan­mark. 34 pro­cent de­ler ik­ke det syns­punkt, mens den re­ste­ren­de del hver­ken er eni­ge el­ler ue­ni­ge.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro så ger­ne, at be­folk­nin­gen var me­re po­si­tiv ved­rø­ren­de par­tiets ind­sats på vel­færds­om­rå­det:

» Det er da klart, at det vil­le væ­re bed­re, hvis al­le dan­ske­re var eni­ge med mig i, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er bedst til at vær­ne om den vel­færds­mo­del, vi har i Dan­mark, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro til Ber­ling­s­ke.

Pe­ter Øl­holm Hans­son

Iføl­ge en ny Gallup- må­ling fo­re­træk­ker dan­sker­ne Hel­le Thor­ning- Sch­midts vel­færds­plan frem for Lars Løk­ke Ras­mus­sens nul­vækst­plan. I går del­te Thor­ning ro­ser ud på gå­ga­den i Aar­hus. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.