Ja, skat­te­let­tel­ser gi­ver vel­færd

BT - - DEBAT - ANDERS SAMUELSEN

For­mand, Li­be­ral Al­li­an­ce

bru­ger 1 kro­ne på at sæn­ke top­skat­ten, vil vi bru­ge 7 kro­ner på at let­te bund­skat­ten. Når man er fær­dig, har man så fj er­net he­le top­skat­ten og gi­vet selv de la­vest løn­ne­de 20.000 kro­ner i skat­te­let­tel­se.

HVER GANG VI

at let­te skat­ten, for­di vel­færd ik­ke kun er det, vi får ud af den off ent­li­ge sek­tor. Det er og­så det, man kan gi­ve til hin­an­den i fa­mi­li­en. Hvis man får en skat­te­let­tel­se på 20.000 kro­ner om året, er det klart, at

DET ER VIG­TIGT

man har råd til en ek­stra fe­rie. Hvis man er to, har man 40.000 kro­ner ek­stra om året – alt­så en LO- fa­mi­lie f. eks. – og så har man må­ske og­så råd til at ta­ge fri en ek­stra uge el­ler til at kø­be sig til ek­stra hjælp der­hjem­me. Det er og­så vel­færd for os.

den eff ekt, at hvis man fj er­ner top­skat­ten, er der fl ere, der får råd til at eft er­spør­ge ar­bejds­kraft , der ik­ke bli­ver eft er­s­purgt i dag. Det vil si­ge, at man får bed­re mu­lig­he­der for at gå fra ar­bejds­løs­hed og ind på ar­bejds­mar­ke­det, og det be­ty­der for de men­ne­sker en

DET HAR OG­SÅ

ko­los­sal vel­færds­stig­ning.

nu, for­di valg­kam­pen skal hand­le om po­li­tik. Den skal hand­le om, hvor­dan vi kan bli­ve et me­re vel­stå­en­de sam­fund, for­di et vel­stå­en­de sam­fund har råd til at gø­re go­de ting for hin­an­den, som at ha­ve et or­dent­ligt sund­heds­sy­stem og ud­dan­nel­ses­sy­stem. Det er ik­ke no­get, man ba­re kan be­slut­te, at man vil ha­ve. Man skal skaff e pen­ge til det, bl. a. ved at sik­re, at vo­res er­hvervs­liv bli­ver så kon­kur­ren­ce­dyg­tigt, at de kan etab­le­re fl ere ar­bejds­plad­ser.

SKAT­TE­NI­VEAU­ET ER VIG­TIGT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.