Nej, let­tel­ser dræ­ber vel­fær­den

BT - - DEBAT - JO­HAN­NE SCH­MIDT- NIELSEN

Po­li­tisk ord­fø­rer, En­heds­li­sten

Lars Løk­ke og Anders Fogh har de al­ler­ri­ge­ste i sam­fun­det få­et skat­te­let­tel­ser. Det er vel­fær­den, der har be­talt pri­sen. Det har be­ty­det fær­re pen­ge til vo­res æl­dre på ple­je­hjem­me­ne, vo­res børn i bør­ne­ha­ver­ne og pa­tien­ter­ne på sy­ge­hu­se­ne. I den se­ne­ste skat­tere­form fi nan­si­e­re­de man top­skat­te­let­tel­ser ved at ta­ge pen­ge fra folk ramt af ar­bejds­løs­hed og syg­dom. Det er ik­ke fair. Det er un­der­ligt, at så­dan nog­le som mig og Anders Samuelsen

UN­DER HEL­LE THOR­NING,

har få­et skat­te­let­tel­ser, når der er æl­dre men­ne­sker, som ik­ke får den hjælp, de har brug for, og når nog­le pæ­da­go­ger er ale­ne med 20 børn i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne.

be­folk­nin­gen, der tje­ner mindst, kom­mer til at ta­be på Anders Samu­el­sens po­li­tik, for hvis man sæn­ker skat­ten så me­get, er der nog­le af de ting, som i dag fi nan­si­e­res over skat­ten, som vi kom­mer til at be­ta­le for. Det bli­ver må­ske læ­ge­be­sø­get, tu­ren på ska­destu­en, el­ler det bli­ver end­nu dy­re­re at ha­ve børn i bør­ne­ha­ven el­ler bo på ple­je-

DEN HALV­DEL AF

hjem. Des­u­den vil det be­ty­de, at hver tien­de an­sat i vel­fær­den fy­res. Jeg me­ner ik­ke, at hver tien­de pæ­da­gog, sy­geple­jer­ske el­ler sosu- as­si­stent er over­fl ødig.

for­di vi igen og igen hø­rer hi­sto­ri­er om æl­dre, som får ble på, for­di per­so­na­let ik­ke har tid til at føl­ge dem på toilet­tet. Igen og igen hø­rer vi om pæ­da­go­ger, der står ale­ne med 15 til 25 børn på le­ge­plad­sen. Når det er så­dan, er det for­di, der er ble­vet brugt en mas­se pen­ge på skat­te­let­tel­ser – det skal vi væk fra.

SKAT­TE­NI­VEAU­ET ER VIG­TIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.