El­bæk er val­gets urør­li­ge mand

ME­NER

BT - - DEBAT -

Der blev smilet over­bæ­ren­de, da den tid­li­ge­re ra­di­ka­le kul­tur­mi­ni­ster Uff e El­bæk er­klæ­re­de, at han stift ede et nyt par­ti. End­nu et be­skæft igel­ses­pro­jekt for en par­ti­afh op­per, var vel det, man­ge så for sig i det etab­le­re­de po­li­ti­ske mil­jø. Si­den sam­le­de Al­ter­na­ti­vets græs­rød­der de nød­ven­di­ge un­der­skrift er, så par­ti­et kun­ne stil­le op til fol­ke­tings­val­get. I sig selv en be­drift , men det er synd at si­ge, at den nye spil­ler på de­mo­kra­tiets bold­ba­ne blev budt varmt vel­kom­men: ’ Han hol­der ik­ke, læng­den,’ lød et af de skuds­mål, som El­bæk fi k i fe­bru­ar.

I dag er Al­ter­na­ti­vets for­mand en helt cen­tral fi gur i valg­kam­pen. Fle­re me­nings­må­lin­ger har sendt par­ti­et i Fol­ke­tin­get. Al­ter­na­ti­vet kan bli­ve par­ti­et, der sik­rer Hel­le Thor­ning- Sch­midt end­nu en pe­ri­o­de som stats­mi­ni­ster. El­ler ko­ste hen­de po­sten, hvis El­bæk & co. li­ge præ­cis ik­ke kla­trer over spær­re­græn­sen. DET ER TY­DE­LIGT, at de øv­ri­ge par­ti­er har svært ved at for­hol­de sig til Uff e El­bæk og hans tan­ker om en gla­de­re off ent­lig sek­tor og om at be­græn­se dan­sker­nes kød­for­brug til 100 g om da­gen. Selv om Al­ter­na­ti­vet langt­fra har præ­sen­te­ret den sto­re po­li­ti­ske pak­ke, er det sin sag at gå hårdt til for­man­den, hvis mær­kesag er, at man skal ta­le pænt til hin­an­den. Uff e El­bæk er li­ge nu valg­kam­pens urør­li­ge mand.

Det er op­lagt, at par­ti­er­ne nø­je over­ve­jer, om El­bæk fort­sat skal ig­no­re­res, ma­ses - el­ler li­ge­frem ha­ve en hjæl­pen­de hånd af de an­dre i rød blok. De, der måt­te væl­ge at hug­ge til El­bæk for at få ham sat ud af spil­let, må ba­re imø­de­se, at dét kan få den mod­sat­te eff ekt. Et an­greb kan få væl­ge­re, der er træt­te af den ufor­son­li­ge to­ne, der in­di­mel­lem præ­ger dansk po­li­tik, til at fl yt­te kryd­set til li­ste Å i ren pro­test. Væl­ger­ne be­stem­mer, men for de etab­le­re­de par­ti­er må det i den grad gi­ve stof til eft ertan­ke, at et par­ti, der langt hen ad vej­en kø­rer på fri­pas, nu har vin­den i ryg­gen. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.