DET LØFTEFRIE VALG

Sid­ste valg­kamp ka­ster lan­ge skyg­ger over den­ne valg­kamp Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Po­li­ti­ker­ne har lagt sig i se­len for ik­ke at druk­ne hin­an­den i spørgs­mål, som de gør i fol­ke­tings­sa­len. De fl este af dem sva­rer end­da på det, de bli­ver spurgt om. Men de skal ik­ke ny­de no­get af at love no­get.

Hvor­for? Spo­re­ne fra sid­ste valg skræm­mer. Der­for an­stren­ger al­le sig for at un­der­stre­ge, at de ik­ke kan love, at no­get sker - kun at de vil ar­bej­de for det. Det er me­re ær­ligt end tid­li­ge­re ti­ders bom­ba­sti­ske løft er, men til gen­gæld stil­ler det ik­ke væl­ger­ne i en nem­me­re si­tu­a­tion. Om­kost­nin­gen ved at po­li­ti­ker­ne skyr or­det ’ løft e’ er, at det he­le bli­ver me­get lidt kon­kret. Når al­le stil­ler di­ag­no­sen, hvem ud­de­ler så me­di­ci­nen? Og hvil­ken me­di­cin? På et tids­punkt må po­li­ti­ker­ne fra al­le par­ti­er bli­ve kon­kre­te, hvis ik­ke det he­le skal en­de i en højsko­le­de­bat om grund­læg­gen­de vær­di­er.

Hvor bli­ver nyhe­der­ne af? Valg­kam­pen har væ­ret i gang i et halvt år - par­ti­er­ne har al­le­re­de 1.000 gan­ge sagt det, som man i gam­le da­ge sag­de i en valg­kamp. Og så spa­rer man på kr­ud­tet, så man har no­get at sky­de med, når tviv­ler­ne for al­vor mel­der sig ind i valg­kam­pen ( i den sid­ste uge). Men nyhe­der­ne ude­bli­ver pri­mært, for­di ind­led­nin­gen på en valg­kamp al­tid hand­ler om at få af­gjort, hvad val­get skal hand­le om. F. eks. er spørgs­mål om kli­ma og mil­jø fo­re­lø­big kørt ud på et si­despor. Sund­hed har man næ­sten kun strej­fet - selv­om fl ere par­ti­er går til valg på det, og så­dan no­get som uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik fyl­der slet ik­ke no­get. Kam­pen om dags­or­de­nen er af­gjort. Val­get hand­ler om øko­no­mi, vel­færd og ud­læn­din­ge. og dag­pen­ge. På høj­re­fl øj­en er ste­m­in­gen lidt me­re nervøs, og det kni­ber med an­grebs­ly­sten, til gen­gæld hol­der de godt sam­men - ind­til nu.

Hvor­dan er stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter­nes form? Thor­ning er valg­kam­pens ter­ri­er. Hun har valgt en off en­siv stra­te­gi og stil, hvor hun ind­ta­ger jagtstand over for al­le byt­te­dyr. For­de­len er, at det gi­ver dy­na­mik, be­gej­string og op­drift til he­le rød blok. Ulem­pen kan væ­re, at i en valg­kamp, hvor den go­de to­ne be­døm­mes af Uff e El­bæk, kan Thor­ning kom­me til at se for ag­gres­siv ud og lig­ne en, der hol­der fast i de gam­le møn­stre med po­li­tik de­sig­net i mund­ret­te bid­der - det ir­ri­te­rer væl­ger­ne. Hun har slugt en ’ kom an’pil­le. Løk­ke har valgt en on­kel- mor­far stra­te­gi og stil. Han sva­rer hyg­ge­ligt på al­le spørgs­mål og kan næ­sten ik­ke ind­le­de en sæt­ning uden at frem­hæ­ver et el­ler an­det, han er glad for. Det gi­ver ro i blå blok, som fryg­te­de en bi­ster op­po­si­tions­le­der. For­de­len er, at det for­ø­ger chan­cer­ne for en de­tal­je­ret sub­stans­de­bat. Ulem­pen kan væ­re, at Løk­kes pro­jekt bli­ver ukon­kret, og at han for­svin­der lidt, og der­med kom- mer Thor­ning til at frem­stå mest som che­fen i det sam­le­de felt. Løk­ke har slugt en ’ ro­lig nu’- pil­le.

Hvad skal man læg­ge mær­ke til? Der le­ges med nye fl er­tals­mu­lig­he­der. Ved sid­ste valg tal­te vi om ’ re­form­fl er­tal­let’ ( de blå par­ti­er plus De Ra­di­ka­le). I mel­lem­ti­den er be­gre­bet ’ vel­færds­fl er­tal­let’ ( de rø­de par­ti­er plus Dansk Fol­ke­par­ti) op­stå­et. Se­ne­st har vi få­et ’ fol­ke­af­stem­nings­hol­det’ ( En­heds­li­sten, Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti). I dag­pen­ge­sa­gen me­ner Løk­ke og­så nu, at der skal fi ndes en løs­ning, hvor bå­de S og V er med - selv­om han selv la­ve­de en re­form uden net­op S. Nog­le vil si­ge, at der er op­brud i blokpo­li­tik­ken i Dan­mark. Men da den i sig selv er en myte, idet over 80 pct. af al lov­giv­ning ved­ta­ges med bre­de fl er­tal, så kan man må­ske nø­jes med at si­ge, at der ind­til nu er ta­le om en in­ci­te­ren­de fl irt.

Løft er el­ler ej. Vi for­ven­ter no­get kon­kret af po­li­ti­ker­ne eft er val­get.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.